preskoči na sadržaj

Ugostiteljska škola Opatija

 > Natječaji
 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se sastoji od praktične provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina.

Praktična provjera znanja za radna mjesta odgojno–obrazovnih radnika je provjera stručno-pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata) te provjera informatičke pismenosti kandidata.

Provjera informatičke pismenosti održati će se u srijedu, 16. ožujka 2022. u 13:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 2.

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice.

Praktična provjera znanja (održavanje oglednog nastavnog sata) će se obaviti u srijedu, 16. ožujka 2022. godine od 14:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi Drage Gervaisa 2 (Gorovo) u učionici broj 3 prema rasporedu kojem će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmeti: Osnove turizma

Razredi: 1.1

Nastavna cjelina:  Turističke potrebe i proces donošenja odluka o tur. putovanju

Nastavne jedinice:  Proces donošenja odluka o tur. Putovanju; Važnost, osnovni zadatci i vrste ugostiteljskih objekata

Kandidati su dužni na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu.

 

Literatura za testiranje: 

 • OSNOVE TURIZMA, ŠK, S. WEBER, V. MIKAČIĆ, ZG, 2007
 • ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU, HOREBA, I. MAROŠEVIĆ
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u srijedu, 16. ožujka 2022. godine.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:    112-01/22-01/6   

URBROJ:  2156-16/01-22-03    

Opatija,      25. veljače 2022. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

 1. Nastavnik njemačkog i engleskog jezika M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 9 sati nastave, odnosno 17 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema:
  • Za radna mjesta: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja:
 • Za radno mjesto pod brojem 1: - dipl. ekonomist, smjer hotelijersko turistički
 • Za radno mjesto pod brojem 2: - prof. njemačkog i engleskog jezika i

književnosti

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju (za radno mjesto pod brojem 1, za radno mjesto pod brojem 2 – ako je primjenjivo)

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 25.02.2022. –7.03.2022. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz  naznaku ( „za natječaj- 1) Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž ili 2) Nastavnik njemačkog i engleskog jezika M/Ž “).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-03/22-01/5 

URBROJ:        2156-16/01-22-06  

Opatija,           11. veljače 2022. godine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 18. siječnja 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta - Član tima za kvalitetu OSI UGOŠ u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno nepuno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice, a najdulje do završetka razdoblja provedbe projekta) – 9 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Lea Barbarić.

 

 

 

 

Ravnateljica:               

                                                                                                                        Sibila Roth, mag. cin.                                                                                                                 v.r.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-03/22-01/2                                 

URBROJ:        2156-16/01-22-07

Opatija,           11. veljače 2022. godine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 18. siječnja 2022. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta - Stručni suradnik pedagog M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne stručne suradnice)  – 28 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Marija Blažević.

 

 

 

 

Ravnateljica:               

                                                                                                                        Sibila Roth, mag. cin.                                                                                                                 v.r.


 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:   112-02/22-01/1  

URBROJ: 2156-16/01-22-02  

Opatija,    4. veljače 2022. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 

 1. Nastavnik gospodarske matematike M/Ž – na neodređeno puno radno vrijeme – 20 sati nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema:
  • Za radno mjesto: VSS

 

 

 

 

 • Potrebna vrsta obrazovanja:
 • Za radno mjesto: - prof. matematike

          -  dipl. ing. matematike

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je primjenjivo

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 4.02.2022. –14.02.2022. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz  naznaku ( „za natječaj- Nastavnik gospodarske matematike M/Ž“).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

 

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

 

 

IZVORI ZA TESTIRANJE ZA 3.2.2022
 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

Član tima za kvalitetu OSI UGOŠ u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno nepuno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice, a najdulje do završetka razdoblja provedbe projekta) – 9 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem pisanog testiranja i razgovora (intervjua).

Pisano testiranje održati će se u četvrtak, 3. veljače 2022. godine u 12:00 u školskoj zgradi na adresi Drage Gervaisa 2, Opatija – u učionici broj 3.

Po okončanju pisanog testiranja kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova bit će pozvani na razgovor (intervju).

Kandidati su na pisano testiranje dužni donijeti osobni dokument iz kojeg je moguće utvrditi njihov identitet.

Vrednovanje kandidata održat će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera koje budu na snazi u vrijeme vrednovanja. Kandidati su dužni sa sobom imati važeću COVID potvrdu prilikom ulaska u školsku zgradu, dužni su dezinficirati ruke, a cijelo vrijeme boravka u školskoj zgradi dužni su nositi zaštitnu masku i održavati sigurnosni razmak.

Izvori/literatura za pripremu kandidata za pisano testiranje:

 • Posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.3.1.05.0003 RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi članci od 60. do zaključno s 66. (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)  

 

Svi izvori potrebni za pripremu kandidata za testiranje dostupni su na mrežnoj poveznici

http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji

pod naslovom “IZVORI ZA TESTIRANJE ZA 3.02.2022.”

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u četvrtak, 3. veljače 2022. godine nakon pisanog testiranja.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

Stručni suradnik pedagog M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne stručne suradnice)  – 28 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem provjere informatičke pismenosti, pisanog testiranja i razgovora (intervjua).

Provjera informatičke pismenosti i pisano testiranje održati će se u srijedu, 2. veljače 2022. godine od 13,10 sati u školskoj zgradi na adresi Drage Gervaisa 2, Opatija – u učionici broj 2.

Po okončanju pisanog testiranja i provjere informatičke pismenosti kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova bit će pozvani na razgovor (intervju).

Kandidati su na provjeru informatičke pismenosti dužni donijeti osobni dokument iz kojeg je moguće utvrditi njihov identitet.

Vrednovanje kandidata održat će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera koje budu na snazi u vrijeme vrednovanja. Kandidati su dužni sa sobom imati važeću COVID potvrdu prilikom ulaska u školsku zgradu, dužni su dezinficirati ruke, a cijelo vrijeme boravka u školskoj zgradi dužni su nositi zaštitnu masku i održavati sigurnosni razmak.

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice.

Izvori/literatura za pripremu kandidata za provjeru informatičke pismenosti:

 • Informatika i računalstvo, Zbirka zadataka uz udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije (information technology and computer science, high school and gymnasium information technology and computer science workbook)

Autori: Babić, S.; Galešev, V.; Grabusin, S.; Korač, M.; Kralj, L.; Miletić, LJ. ; Sokol, G.; Soldo, Z.

Izdavač: Sysprint.

Godina izdanja: 2008. 

Izvori/literatura za pripremu kandidata za pisano testiranje:

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u srijedu, 2. veljače 2022. godine nakon testiranja.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:    112-03/22-01/2      

URBROJ:  2170-12-16-01-22-02 

Opatija,  18. siječnja 2022. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

Stručni suradnik pedagog M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne stručne suradnice)  – 28 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i člankom 53. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99);

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto:

-  prof. pedagogije jednopredmetnog ili dvopredmetnog studija

- prof. industrijske pedagogije, smjer organizacija i tehnologije nastave ili     organizacija nastave

 

                                                                                                                                            

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje ,kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 18.1.2022 – 26.1.2022. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – Stručni suradnik pedagog“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:         112-03/22-01/5  

URBROJ:       2170-12-16-01-22-02     

Opatija,             18. siječnja 2022. godine   

 

Na temelju članka 107. i članka 99. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - UP.03.3.1.05.0003 – RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

za radno mjesto:

 

 

 1. Član tima za kvalitetu OSI UGOŠ u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno nepuno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice, a najdulje do završetka razdoblja provedbe projekta) – 9 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema (VSS) - Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te stečeno zvanje:
 • prof. pedagogije, dipl. pedagog ili magistar/magistra pedagogije
 • prof. psihologije, dipl. psiholog ili magistar/magistra psihologije
 • prof. defektolog, dipl. defektolog ili magistar/magistra edukacijske rehabilitacije

 

 • Aktivno korištenje računala te sljedećih programa i alata: MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Zoom, Google Drive
 • Izvrsne komunikacijske vještine

 

Opis radnog mjesta (radni zadatci):

 

 • Član tima za kvalitetu OSI i uključivanje učenika s teškoćama izvodit će radne zadatke planiranja i ostvarivanja uključivanja učenika s teškoćama i osoba s invaliditetom. Sudjelovat će u mentoriranju ili podršci pri izradi individualiziranih programa. Sudjelovat će u edukaciji tima za izradu individualiziranih programa te potom biti osposobljena mentorirati i djelovati kao podrška nastavnicima, a sve sukladno politici RCK s naglaskom na horizontalne teme - pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

 

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).


Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici

(http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja. U slučaju da se na natječaj prijavi samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, vrednovanje za toga kandidata se neće provoditi sukladno čl. 17. st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 18.01.2022.-26.01.2022. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj Član tima za kvalitetu OSI UGOŠ“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

U Opatiji, 18. siječnja 2022. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:    112-03/21-01/42     

URBROJ:  2156-23/UG-01-21-02    

Opatija, 3. siječnja 2022. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Nastavnik poslovne psihologije i komunikacije M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 4 sata nastave, odnosno 7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto: - dipl. psiholog                        

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje ,kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je primjenjivo

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 3.1.2022 – 11.1.2022. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – Nastavnik poslovne psihologije i komunikacije“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene)  – 20 sati nastave, odnosno 36,5 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se sastoji od praktične provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina.

Praktična provjera znanja za radna mjesta odgojno–obrazovnih radnika je provjera stručno-pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata) te provjera informatičke pismenosti kandidata.

Praktična provjera znanja (održavanje oglednog nastavnog sata) će se obaviti u utorak, 30. studenog 2021. u 14:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi E. Kumičića 14 u dvorani TZK, prema rasporedu kojem će kandidat(i) biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmet: Tjelesna i zdravstvena kultura

Razred: 3.4

Nastavna cjelina: preskoci

Nastavne jedinice:  -Preskakanje vijače različitim načinima

                               -Dinamičke vježbe snage i istezanja

                               -Sunožno preskakanje vijače 20sec

 

Kandidati su dužni na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu.

Provjera informatičke pismenosti održati će se u utorak, 30. studenog 2021. u Ugostiteljskoj školi Opatija, nakon održavanja oglednog nastavnog sata, na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 2.

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice.

Literatura za testiranje: 

 • VLADIMIR FINDAK; METODIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, ŠKOLSKA KNJIGA
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u utorak, 30. studenog 2021.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/38   

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02

Opatija, 12. studenog 2021. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene)  – 20 sati nastave, odnosno 36,5 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS

-    Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto:  -  prof. tjelesne i zdravstvene kulture

              -  prof. za fizičku kulturu

              -  prof. fizičkog odgoja,                                                                                

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje ,kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

 

Rok za prijavu na natječaj je: 12.11.2021 – 22.11.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-02/21-01/19   

URBROJ:        2156-23/UG-01-21-21    

Opatija,           28. listopada 2021. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 1. listopada 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta - Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave, odnosno 25,5 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Nevena Kezele.

 

Ravnateljica:               

                                                                                                                                                                                                Sibila Roth, mag. cin.      v.r.                                                                                                       


 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA 

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 

Tel/fax: 051/718-520; 711-154 

OIB: 82328508097 

KLASA:          112-03/21-01/33         

URBROJ:        2156-23/UG-01-21-09     

Opatija,           28. listopada 2021. godine 

  

  

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatijaobjavljen 7. listopada 2021. godinena mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta - Nastavnik engleskog jezika M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 21 sati nastaveodnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica 

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljiceodabrana kandidatkinja Klara Cvetković. 

  

  

  

  

Ravnateljica:                 

                                                                                                                        Sibila Roth, mag. cin       v.r. 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA 

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 

Tel/fax: 051/718-520; 711-154 

OIB: 82328508097 

KLASA:          112-03/21-01/34         

URBROJ:        2156-23/UG-01-21-09     

Opatija,           28. listopada 2021. godine 

  

  

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatijaobjavljen 7. listopada 2021. godinena mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta - Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti i poslovnog dopisivanja M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) - 9 sati nastaveodnosno 18 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica 

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljiceodabrana kandidatkinja Marija Blažević. 

  

  

 

Ravnateljica:                 

                                                                                                                        Sibila Roth, mag. cin v.r. 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik engleskog jezika M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 21 sati nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se sastoji od praktične provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina.

Praktična provjera znanja za radna mjesta odgojno–obrazovnih radnika je provjera stručno-pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata) te provjera informatičke pismenosti kandidata.

Praktična provjera znanja (održavanje oglednog nastavnog sata) će se obaviti u ponedjeljak, 25. listopada 2021. od 14:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi E. Kumičića 14 prema rasporedu kojem će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmeti: Engleski jezik

Razredi: 2.2.

Nastavna cjelina:  Restaurant

Nastavna jedinica:  3 Dining Out

Kandidati su dužni na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu.

Provjera informatičke pismenosti održati će se u utorak, 26. listopada 2021. u 13:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 2.

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice.

 

Literatura za testiranje: 

 • JURČIĆ, PALČOK : YOU'RE WELCOME 1, ŠKOLSKA KNJIGA
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u utorak, 26. listopada 2021.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti i poslovnog dopisivanja M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) - 9 sati nastave, odnosno 18 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se sastoji od praktične provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina.

Praktična provjera znanja za radna mjesta odgojno–obrazovnih radnika je provjera stručno-pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata) te provjera informatičke pismenosti kandidata.

Praktična provjera znanja (održavanje oglednog nastavnog sata) će se obaviti u ponedjeljak, 25. listopada 2021. od 8:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi E. Kumičića 14  i Drage Gervaisa 2 prema rasporedu kojem će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmeti: Hrvatski jezik i književnost, Poslovno dopisivanje

Razredi: 1.1., 2.3, 2.5, 4.2

Nastavna cjelina:  : prema obavijesti

Nastavna jedinica:  prema obavijesti

Kandidati su dužni na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu.

Provjera informatičke pismenosti održati će se u utorak, 26. listopada 2021. u 11:15 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 2.

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice.

 

Literatura za testiranje: 

 • ANDREJA JUREKOVIĆ PERKOVIĆ, MAJA MATKOVIĆ: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 2, ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB
 • TANJA MARČAN, LINDA GRUBIŠIĆ BELINA: PUTOKAZI 4, ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB
 • JURKOVIĆ-MAJIĆ/ ETEROVIĆ: PISANE POSLOVNE KOMUNIKACIJE U TURIZMU (ŠKOLSKA KNJIGA), UDŽEBENIK
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u utorak, 26. listopada 2021.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave, odnosno 25,5 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje se sastoji od praktične provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina.

Praktična provjera znanja za radna mjesta odgojno–obrazovnih radnika je provjera stručno-pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata) te provjera informatičke pismenosti kandidata.

Praktična provjera znanja (održavanje oglednog nastavnog sata) će se obaviti 20. i 21. listopada 2021. od 14:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi E. Kumičića 14 i Drage Gervaisa 2 prema rasporedu kojem će kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmeti: Politika i gospodarstvo, recepcijsko poslovanje, organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća

Razredi: 3.1., 3.2, 3.5., 4.1. i 4.2.

Nastavne cjeline:  prema obavijesti

Nastavna jedinice:  prema obavijesti

Kandidati su dužni na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu.

Provjera informatičke pismenosti održati će se u petak, 22. listopada 2021. u 12:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 2.

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice.

 

 

Literatura za testiranje: 

 • ĐURO BENIĆ, NATAŠA VULIĆ: POLITIKA I GOSPODARSTVO
 • B.KRALJ, P.ŠTEFANEC , D.GAVRANIĆ, J.ŠTEFANEC, M.ŠTEFANEC: ORGANIZACIJA I POSLOVANJE PRIJEMNOG ODJELA, ŠK 2001.,
 • V.GALIČIĆ, S.IVANOVIĆ, M.LUPIĆ: HOTELSKA PRODAJA I RECEPCIJSKO POSLOVANJE, SVEUČLIŠTE U RIJECI, 2005.
 • T.RADIŠIĆ: EKONOMIKA I ORGANIZACIJA POSLOVANJA U HOTELIJERSTVU
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Nakon testiranja, obavijestiti će se kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Razgovor će se održati u petak, 22. listopada 2021.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/33  

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02

Opatija, 7. listopada 2021. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Nastavnik engleskog jezika M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 21 sati nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto: - prof. engleskog jezika i književnosti,                                                                                     - dipl. anglist                        

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje ,kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je primjenjivo

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 7.10.2021 – 15.10.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – Nastavnik engleskog jezika“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/34    

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02 

Opatija, 7. listopada 2021. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

 

 1. Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti i poslovnog dopisivanja M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) - 9 sati nastave, odnosno 18 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto: prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je primjenjivo

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulaze sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 7.10.2021 – 15.10.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti i poslovnog dopisivanja“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

Ravnateljica:

     Sibila Roth, mag.cin

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-02/21-01/19

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02

Opatija, 1. listopada 2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 14 sati nastave, odnosno 25,5 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.

 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.

 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.

 • Potrebna stručna sprema:

  • Za radno mjesto: VSS

 

 • Potrebna vrsta obrazovanja:

  • Za radno mjesto: dipl. ekonomist

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12.,56/15.,61/15.-Ispravak,101/17,118/18,126/19).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis

 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

 3. dokaz o državljanstvu

 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

 

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članka 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. stavak 1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%a1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 1.10.2021. –11.10.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku ( „za natječaj- Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž“).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin


 

Izvori za testiranje za 27.9.2021.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-03/21-01/27     

URBROJ:        2156-23/UG-01-21-07     

Opatija,           29. rujna 2021. godine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 31. kolovoza 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta

Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca - da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Marija Krapić.

 

 

 

 

Ravnateljica:                

                                                                                                                        Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA 

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99 

Tel/fax: 051/718-520; 711-154 

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr 

OIB: 82328508097 

 

Opatija, 27.09.2021.

 

Rezultati pisanog testiranja kandidata za zapošljavanje na radno mjesto

Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Redni broj

Šifra kandidata

Ostvaren broj bodova

Pravo pristupa razgovoru (intervjuu) – DA/NE

Termin i mjesto održavanja razgovora (intervjua)

1.

KP1985

24/30

DA

27.09.2021. 11:45 sati

Ugostiteljska škola Opatija, Drage Gervaisa 2, Učionica broj 4

2.

MK1988

23/30

DA

27.09.2021. 12:15 sati

Ugostiteljska škola Opatija, Drage Gervaisa 2, Učionica broj 4

 

Povjerenstvo v.r.

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem pisanog testiranja i razgovora (intervjua).

Pisano testiranje održat će se u ponedjeljak 27. rujna u 11,00 sati, u školskoj zgradi na adresi Drage Gervaisa 2, Opatija – u učionici broj 4.

Po okončanju pisanog testiranja kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova bit će pozvani na razgovor (intervju).

Kandidati su na pisano testiranje dužni donijeti osobni dokument iz kojeg je moguće utvrditi njihov identitet.

Vrednovanje kandidata održat će se uz pridržavanje svih epidemioloških mjera koje budu na snazi u vrijeme vrednovanja. Kandidati su prilikom ulaska u školsku zgradu dužni dezinficirati ruke, a za cijelo vrijeme boravka u školskoj zgradi dužni su nositi zaštitnu masku i održavati sigurnosni razmak.

 

Izvori/literatura za pripremu kandidata za pisano testiranje:

 

 1. Posebni uvjeti ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.03.3.1.05.0003 RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu. 
 1. Uputa nositeljima projekta za prikupljanje i  obradu podataka u okviru provedbe operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. - do zaključno s točkom 6.1.  
 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - članci: 48. do zaključno s 59.; 99. do zaključno sa 104.; 118. do zaključno sa 128. “Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20. 
 1. Zakon o strukovnom obrazovanju - članci: 9. do zaključno s 12.; 33. “Narodne novine” broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18. 
 1. Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2021./2022. “Narodne novine” 45/21. 

 

 

 

Svi izvori potrebni za pripremu kandidata za testiranje dostupni su na mrežnoj poveznici

http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji

pod naslovom “IZVORI ZA TESTIRANJE ZA 27.9.2021.”

 

Kandidatima koji ostvare pravo pristupa razgovoru (intervjuu) Povjerenstvo će vrednovati znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

 

Kandidatima će se ova obavijest dostaviti putem mrežne stranice škole te putem adrese elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na natječaj.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u suvlasništvu školskih ustanova
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA (ZEMLJIŠTA) U OPATIJI
Priloženi dokumenti:
0325 001.pdf

Natječaji

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:         112-03/21-01/27 

URBROJ:       2156-23/UG-01-21-02      

Opatija,              30. kolovoza 2021. godine   

 

Na temelju članka 107. i članka 99. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - UP.03.3.1.05.0003 – RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

 

za radno mjesto:

 

 

 1. Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema (VSS) - Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Minimalno 1 godina iskustva rada na provedbi projekata
 • Aktivno korištenje računala te sljedećih programa i alata: MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Zoom, Google Drive
 • Izvrsne komunikacijske i organizacijske vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije.

 

Opis radnog mjesta (radni zadatci):

 • koordinacija i organizacija sudjelovanja odgojno-obrazovnih djelatnika u aktivnostima:
 • razvoja standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i kurikuluma; 
 • 2 modula usavršavanja;
 • izrade 15 individualnih programa za učenike s teškoćama;
 • izrade 15 individualiziranih programa za osobe s invaliditetom;
 • razvoja i provedbe neformalnih programa obrazovanja odraslih;
 • izrade digitalnih obrazovnih sadržaja;
 • provedbe kurikuluma i programa obrazovanja odraslih;
 • radionicama profesionalnog usmjeravanja; 
 • školskog psihologa na radionicama stručnog usavršavanja;
 • radionicama o osnivanju karijernih centara;
 • radionicama i okruglom stolu o najboljim praksama u srednjim školama;
 • izrade idejnog koncepta natjecanja učenika za popularizaciju turističkih zanimanja i škola;
 • članova timova za kvalitetu u školama za provedbu radionice za poslodavce u području profesionalnog usmjeravanja; 
 • stručnim usavršavanjima (definiranje tema, predavača, lokacije, termina, uvjeta sudjelovanja // prikupljanje ponuda, računa, dokaza o kvalificiranosti predavača // praćenje prijava, provjera zdravstvenog stanja u skladu s epidemiološkim mjerama // praćenje sudjelovanja, prikupljanje dokaza o održanim usavršavanjima);
 • izvještavanje o provedenim aktivnostima i pokazateljima.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. potvrde poslodavca odnosno korisnika projekta kojima se dokazuje minimalno 1 godina iskustva rada na provedbi projekata
 3. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o državljanstvu
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 7. vozačku dozvolu.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici

(http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 31.08.2021. – 09.09.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj za radno mjesto Koordinator aktivnosti odgojno-obrazovnih djelatnika“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

U Opatiji 30. kolovoza 2021. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Spremač/ica M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem razgovora (intervjua).

Razgovor će se održati u Ugostiteljskoj školi Opatija, i to u ponedjeljak, 10. svibnja 2021. godine u 13,00 sati.

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Na razgovoru s kandidatima utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalne ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovu dosadašnjem radu.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune primit će obavijest o vrednovanju elektroničkom poštom ili putem telefona.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/24  

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02   

Opatija, 28. travnja 2021. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 1. Spremačica M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl. 6. Pravilnika o radu:

 

      -     Uvjet za spremača/icu je završena osnovna škola.

 

 • Potrebna stručna sprema:
 • NSS

 

 • Potrebna vrsta obrazovanja:
 • završena osnovna škola

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 28.04.2021. –06.05.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku “za natječaj -  Spremačica )“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

 

Na temelju Odluka Školskog odbora Gimnazije Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-turističke škole Opatija, Obrtničke škole iz Opatije, Ugostiteljske škole Opatija, Domskog odbora Učeničkog doma Lovran, Odluke Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o davanju prethodne suglasnosti školskim ustanovama za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina (zemljišta) u Opatiji („Službene novine PGŽ“ broj 04/21), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina (zemljišta) u Opatiji, dana 21. ožujka 2021. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u suvlasništvu školskih ustanova

 

I.

Javnoj prodaji izlažu se suvlasnički dijelovi nekretnina Gimnazije Eugena Kumičića Opatija, Hotelijersko-turističke škole Opatija, Obrtničke škole iz Opatije, Ugostiteljske škole Opatija i Učeničkog doma Lovran (nastavno: školske ustanove), (svaka 1/5 dijela), nekretnina (zemljišta) oznake:

 

 • k.č. br. 1026, ukupne površine 252 m², sve upisano u zk. ul. 107, k.o. Volosko,
 • k.č. br. 1027, ukupne površine 171 m², sve upisano u zk. ul. 100, k.o. Volosko,
 • k.č. br. 1031, ukupne površine 2352 m² i k.č. 1025, ukupne površine 271 m², sve upisano u zk.ul. 106, k.o. Volosko.

 

II.

Početna prodajna vrijednost nekretnina iz točke I. iznosi 4.801.000,00 kuna.

 

III.

Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

 

 1.  

Sudionici javnog natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene iz točke II. na račun IBAN HR8324020061100111036, model: HR00, s pozivom na broj – OIB ponuditelja, s naznakom „jamčevina za natječaj – kupnja nekretnine“.

 

Ponuditelju koji ne bude izabran kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina se, bez prava na kamatu, vraća na njegov bankovni račun, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja.

 

Ponuditelj koji iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, nakon što je odabran kao najpovoljniji ponuditelj ili koji u predviđenom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 1.  

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji ispunjava uvjete iz ovog natječaja te koji ponudi najvišu cijenu.

 

Javna prodaja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda s dokumentacijom koja se u zatvorenoj omotnici predaje na adresu:

 

Ugostiteljska škola Opatija

 

„Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina“

 

Eugena Kumičića 14

51410 OPATIJA

 

VI.

 

Dokumentacija se dostavlja najkasnije do 7. travnja 2021. godine zaključno, osobno ili preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom „PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“

Osobna dostava vrši se u uredovno vrijeme tajništva Ugostiteljske škole Opatija (od 7:30 do 15:30 h).

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Ponuda mora sadržavati:

 

 • ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište ponuditelja,
 • iznos ponuđene cijene izražen u kunama,
 • broj računa i naziv banke ponuditelja na koji se vraća jamčevina,
 • preslika osobne iskaznice, odnosno rješenja o registraciji za pravne osobe,
 • dokaz o uplati jamčevine.

 

 1.  

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na adresi Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, dana 14. travnja 2021. godine u 14 sati.

 

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik uz predaju valjanog ovlaštenja/punomoći u izvorniku.

 

 1.  

 

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona valjana ponuda kojom je ponuđena najviša cijena povrh početno utvrđene cijene.

U slučaju da pristigne samo jedna valjana ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je visina cijene ponude jednaka ili veća od početno utvrđene cijene.

 

Ako se na natječaj dostave dvije ili više valjanih ponuda s jednakim iznosom ponuđene cijene, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je pristigla ranije.

 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Domski odbor Doma i Školski odbori Škola koji su suvlasnici nekretnina iz točke I. ovog javnog natječaja.

 

Domski odbor Doma i Školski odbori Škola koji su suvlasnici nekretnina iz točke 1. ovog natječaja imaju pravo, uz obvezni povrat uplaćene jamčevine svim ponuditeljima, bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovaraju za eventualnu štetu.

 

O ishodu javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili odluke o poništenju natječaja.

 

 1.  

 

S izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Izabrani ponuditelj plaća iznos ponuđene cijene, umanjen za uplaćenu jamčevinu, u roku od najkasnije 30 (trideset) dana od dana zaključenja ugovora.

 

Iznos iz prethodnog stavka ove točke uplaćuje se jednokratno, u cijelosti, na račun utvrđen u točki IV. ovog javnog natječaja.

 

Prodavatelj može jednostrano raskinuti ugovor kada izabrani ponuditelj zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 15 dana od isteka roka iz stavka 2. ove točke, uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

 

Izabrani ponuditelj je obvezan, ukoliko zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, platiti i zakonske zatezne kamate koje će se obračunati od dana dospijeća do dana plaćanja kupoprodajne cijene.

 

Ako osoba čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju u zadanom roku, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Školski odbori i Domski odbor mogu donijeti odluku o odabiru sljedeće najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz javnog natječaja ili poništiti javni natječaj.

 

 1.  

 

Tabularna isprava podobna za upis vlasništva kupca izdat će se nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

 

Pravo na posjed kupac stječe s danom izdavanja tabularne isprave iz prethodnog stavka ove točke.

 

 1.  

 

Sve troškove vezane uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez, zemljišnoknjižna provedba ugovora i slično) snosi kupac.

 

 1.  

 

Prodavatelj pridržava pravo, bez navođenja razloga, ne prihvatiti niti jednu ponudu odnosno poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično što isključuje naknadne prigovore ponuditelja.

 

 1.  

 

Poveznica na Javni natječaj za prodaju nekretnina iz točke I. objavit će se u „Novom listu“, a tekst Javnog natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Ugostiteljske škole Opatija http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji .

 

 

KLASA: 402-01/21-01/3   

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-05

 

Opatija, 21. ožujka 2021. godine

 

                              Povjerenstvo za provedbu javnog

natječaja za prodaju nekretnina

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik engleskog jezika M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 3 sata nastave, odnosno 5,7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje će se obaviti u srijedu 31. ožujka 2021. u 12:00 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi E. Kumičića 14 u učionici br. 12.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmet: Engleski jezik

Razred: 3.b

Nastavna cjelina:  A Quick Lunch

Nastavna jedinica:  A Quick Lunch

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice i upisivanja nastavnog sadržaja u e-dnevnik.

Literatura za testiranje: 

 • YOU'RE WELCOME 2: JURČIĆ, PALČOK, ŠKOLSKA KNJIGA; UDŽBENIK ENGLESKOG JEZIKA ZA UGOSTITELJSKU STRUKU
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Neposredno nakon testiranja, na razgovor će se pozvati kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:         112-03/21-01/10     

URBROJ:       2156-23/UG-01-21-18  

Opatija,           19. ožujka 2021. godine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 25. veljače 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnih mjesta

1.         Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Žna određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 12 sati nastave, odnosno 21,8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

2.         Nastavnik ekonomske grupe predmeta i praktične nastave M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 20 sata nastave, odnosno 36,4 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 1. odabrana kandidatkinja Nevena Kezele.

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 2. odabrana kandidatkinja Jadranka Tibljaš.

 

Ravnateljica:           

Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/10  

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-03

Opatija, 12. ožujka 2021. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

 1. Nastavnik engleskog jezika M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 3 sata nastave, odnosno 5,7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto: - prof. engleskog jezika i književnosti,                                                                                     - dipl. anglist                        

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju – ako je primjenjivo

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 12.03.2021 – 22.03.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – Nastavnik engleskog jezika“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 12 sati nastave, odnosno 21,8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje će se obaviti 15. ožujka 2021. u 9:30 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi E. Kumičića 14 u učionici br. 12.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmet: Politika i gospodarstvo

Razred: 3. b

Nastavna cjelina:  Poduzetništvo

Nastavna jedinica:  poduzetnik, poduzetnička sloboda / poslovna organizacija

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice i upisivanja nastavnog sadržaja u e-dnevnik.

Literatura za testiranje: 

 • POLITIKA I GOSPODARSTVO: ĐURO BENIĆ, NATAŠA VULIĆ, ŠKOLSKA KNJIGA; 2015., UDŽBENIK ZA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

 

2. Razgovor

Neposredno nakon testiranja, na razgovor će se pozvati kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ   ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta i praktične nastave M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 20 sata nastave, odnosno 36,4 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora (intervjua).

Testiranje će se obaviti 15. ožujka 2021. u 12:45 sati u Ugostiteljskoj školi Opatija, na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici br. 1.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija te znanja iz praćenja praktične nastave u ugostiteljskim objektima (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmet: Promet i putničke agencije

Razred: 4.a

Nastavna cjelina: Turistički aranžman

Nastavna jedinica: vrste turističkih aranžmana

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice i upisivanja nastavnog sadržaja u e-dnevnik.

Literatura za testiranje: 

 • ORGANIZACIJA POSLOVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA: DAMIR MEŠTROV, BRANKA KRALJ, ĐANI BUNJA, ŠKOLSKA KNJIGA – UDŽBENIK ZA 4. RAZRED HOTELIJERSKO- TURISTIČKIH ŠKOLA
 • ZAKON O STRUKOVNOM OBRAZOVANJU (NARODNE NOVINE BROJ 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)
 • STATUT UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA (HTTP://SS-UGOSTITELJSKA OPATIJA.SKOLE.HR/PRAVNI_AKTI_KOLE )
 • PLAN I PROGRAM RADA UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021. (HTTP://SS-UGOSTITELJSKA-OPATIJA.SKOLE.HR/PRAVNI_AKTI_KOLE/GODI_NJI_PLAN_I_PROGRAM_I_KOLSKI_KURIKULUM )
 • INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008. 

2. Razgovor

Neposredno nakon testiranja, na razgovor će se pozvati kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/10  

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-03

Opatija, 25. veljače 2021. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 

 1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice)  – 12 sati nastave, odnosno 21,8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica
 2. Nastavnik ekonomske grupe predmeta i praktične nastave M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme (radi zamjene odsutne nastavnice) – 20 sata nastave, odnosno 36,4 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema:
  • Za radno mjesto pod točkom 1: VSS
  • Za radno mjesto pod točkom 2: VSS

 

 • Potrebna vrsta obrazovanja:
  • Za radno mjesto pod točkom 1: - dipl. ekonomist
  • Za radno mjesto pod točkom 2: - dipl. ekonomist, smjer hotelijersko-turistički

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i redni broj i naziv radnog mjesta, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 25.02.2021. – 05.03.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (pod rednim brojem 1 Nastavnik ekonomske grupe predmeta ili 2 Nastavnik ekonomske grupe predmeta i praktične nastave).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-02/21-01/1

URBROJ:        2156-23/UG-01-21-23

Opatija,           15. veljače 2021. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 21. siječnja 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta

1.         Voditelj/ica računovodstva M/Ž – na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrana kandidatkinja Gorana Vidoš Grgurević

 

Ravnateljica:  Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

 

Rang lista kandidata prema ukupnom ostvarenom broju bodova za radno mjesto Voditelja/ica računovodstva 11.02.2021.

ŠIFRA

UKUPNO OSTVARENI BROJ BODOVA

   1. GVG988

53,5/60

     2. MK2905988

41,5/60

   3. KB985

40/60

    4. MB990

39,5/60

     5. ST71

34,5/60

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:          112-03/21-01/2 

URBROJ:        2156-23/UG-01-21-26  

Opatija,           15. veljače 2021. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 21. siječnja 2021. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnih mjesta

1.         Tajnik/ca škole M/Ž - na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutnog radnika) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

2.         Spremač/ica M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 1. odabran kandidat Luka Požgaj.

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 2. odabrana kandidatkinja Nada Ledić.

 

 

Ravnateljica:  Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

 

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA I PROVJERE INFORMATIČKE PISMENOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE RAČUNOVODSTVA 10.02.2021

 

ŠIFRA

PISANO

TESTIRANJE

 

PROVJERA INFORMATIČKE PISMENOSTI

OSTVARENI BROJ BODOVA/

MAKSIMALNI BROJ BODOVA

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA /INTERVJUA

 

GVG988

 

18,5/20

 

9/10

 

27,5/30

11.2.2021. u 12:30 učionica broj 1

 

MK2905988

 

12,5/20

 

7/10

 

19,5/30

11.2.2021. u 12:30 h – učionica broj 1

 

KB985

 

17/20

 

2/10

 

19/30

11.2.2021. u 12:30 h – učionica broj 1

 

MB990

 

13,5/20

 

5/10

 

18,5/30

11.2.2021. u 12:30 h – učionica broj 1

 

ST71

 

14,5/20

 

1/10

 

15,5/30

11.2.2021. u 12:30 h – učionica broj 1

 

DA991

 

13/20

 

1/10

 

14/30

 

/

 

ITC974

 

11,5/20

 

2/10

 

13,5/30

 

/

 

LD993

 

6,5/20

 

1/10

 

7,5/30

 

/

 

MŠ986

 

5/20

 

1/10

 

6/30

 

/

 

 

 

Pravo pristupa razgovoru (intervjuu) ostvarili su oni kandidati koji su na pisanom testiranju i provjeri informatičke pismenosti ostvarili najmanje 15 bodova.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 

Opatija, 10.02.2021.godina

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Voditelj/ica računovodstva M/Ž – na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem pisanog testiranja, provjere informatičke pismenosti i razgovora (intervjua).

Pisano testiranje održat će se u Ugostiteljskoj školi Opatija, Drage Gervaisa 2 (Gorovo) i to u srijedu, 10. veljače 2021. godine u 10,00 sati. Provjera informatičke pismenosti kandidata održati će se nakon pisanog testiranja.

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu) i kalkulator.

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju i provjeri informatičke pismenosti ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

 

Kandidat koji ne zadovolji na testiranju i provjeri informatičke pismenosti ne ostvaruje pravo pristupa razgovoru (intervjuu).

 

Razgovor (intervju) će se održati u četvrtak 11. veljače 2021. godine u terminu kojem će kandidati biti naknadno obaviješteni.

 

Na razgovoru s kandidatima utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalne ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovu dosadašnjem radu.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune primit će obavijest o vrednovanju elektroničkom poštom.

 

Testirat će se znanja iz primjene propisa iz djelokruga rada voditelja računovodstva te informatička pismenost kandidata.

 

Izvori/literatura za pripremu kandidata:

 

 1. ZAKON O PRORAČUNU (NARODNE NOVINE, BR. 87/08, 136/12, 15/15)
 2. PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 , 28/17 , 112/18, 126/19,  145/2020)
 3. PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU (NN 124/2014, 87/2016, 3/2018, 108/2020)
 4. PRAVILNIK O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA (NN 24/13, 102/17, 01/20)
 5. ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI (NN 111/18)
 6. UREDBA O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/2019)
 7. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA (NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20)
 8. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA ( NN 39/17, 51/2018 )
 9. PRAVILNIK O DJELOKRUGU RADA TAJNIKA TE ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM I POMOĆNIM POSLOVIMA KOJI SE OBAVLJAJU U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI (NN 2/2011)
 10. STATUT UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA
 11. INFORMATIKA I RAČUNALSTVO, ZBIRKA ZADATAKA UZ UDŽBENIK INFORMATIKE I RAČUNALSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I GIMNAZIJE (INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE, HIGH SCHOOL AND GYMNASIUM INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER SCIENCE WORKBOOK)

AUTORI: BABIĆ, S.; GALEŠEV, V.; GRABUSIN, S.; KORAČ, M.; KRALJ, L.; MILETIĆ, LJ.; SOKOL, G.; SOLDO, Z.

IZDAVAČ: SYSPRINT.

GODINA IZDANJA: 2008.

 1. CENTAR ZA POMOĆ I OBUKU ZA MICROSOFT OFFICEHTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/HR-HR/OFFICE

 

Pravni izvor pod točkom 10. nalazi se na internetskoj stranici Ugostiteljske škole Opatija: http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/pravni_akti_kole

 

U školi je obavezno poštivanje epidemioloških mjera i nošenje zaštitne maske!

 

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Tajnik/ca škole M/Ž - na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutnog radnika) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem pisanog testiranja i razgovora (intervjua).

Pisano testiranje održat će se u Ugostiteljskoj školi Opatija, i to u utorak,  09. veljače 2021. godine u 12,00 sati.

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova.

 

Kandidat koji ne zadovolji na testiranju ne ostvaruje pravo pristupa razgovoru (intervjuu).

 

Razgovor (intervju) će se održati nakon pisanog testiranja.

 

Na razgovoru s kandidatima utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalne ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovu dosadašnjem radu.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune primit će obavijest o vrednovanju elektroničkom poštom.

 

Testirat će se znanja iz primjene propisa iz djelokruga rada tajnika.

 

Izvori/literatura za pripremu kandidata:

 

 1. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (NARODNE NOVINE BROJ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
 2. ZAKON O RADU (NARODNE NOVINE BROJ 93/14, 127/17, 98/19)
 3. ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU (NARODNE NOVINE BROJ 47/09)
 4. TEMELJNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA (NARODNE NOVINE BROJ 128/17, 47/18, 123/19, 66/20)
 5. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENIKE U SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA (NARODNE NOVINE BROJ 39/17)
 6. PRAVILNIK O NORMI RADA NASTAVNIKA U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI (NARODNE NOVINE BROJ 94/10)
 7. PRAVILNIK O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU (NARODNE NOVINE BROJ 1/96, 80/99)
 8. PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE (NARODNE NOVINE BROJ 8/16)
 9. STATUT UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA
 10. PRAVILNIK O RADU UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA

 

Pravni izvori pod točkama 9. i 10. nalaze se na internetskoj stranici Ugostiteljske škole Opatija: http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/pravni_akti_kole

U školi je obavezno poštivanje epidemioloških mjera i nošenje zaštitne maske!

 

OBAVIJEST I UPUTE O VREDNOVANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Spremač/ica M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem razgovora (intervjua).

Razgovor će se održati u Ugostiteljskoj školi Opatija, i to u srijedu,  03. veljače 2021. godine u 11,30 sati.

 

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

 

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Na razgovoru s kandidatima utvrđuju se znanja, sposobnosti i vještine, interesi, profesionalne ciljevi i motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovu dosadašnjem radu.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune primit će obavijest o vrednovanju elektroničkom poštom ili putem telefona.

U školi je obavezno poštivanje epidemioloških mjera i nošenje zaštitne maske!

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/21-01/2    

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-03                                        

Opatija, 21. siječnja 2021. godine

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 1. Tajnik/ca škole M/Ž - na određeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutnog radnika) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica
 2. Spremač/ica M/Ž – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) – 40 sati rada tjedno - 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl. 6. Pravilnika o radu:

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Poslove tajnika može obavljati osoba koja je završila:

a) sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni studij javne uprave,

b) preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a)

 

      -     Uvjet za spremača/icu je završena osnovna škola.

 

 • Potrebna stručna sprema:
 • Za radno mjesto pod točkom 1: VSS/VŠS
 • Za radno mjesto pod točkom 2: NSS

 

 • Potrebna vrsta obrazovanja:
 • Za radno mjesto pod točkom 1: mag.iur/dipl.iur/spec.publ.admin/ bacc.  admin.publ
 • Za radno mjesto pod točkom 2: završena osnovna škola

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i redni broj i naziv radnog mjesta, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 21.01.2021. – 29.01.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku “za natječaj uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (pod rednim brojem 1 Tajnik/ca škole ili 2 Spremač/ica)“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-02/21-01/1    

URBROJ: 2156-23/UG-01-21-02                                 

Opatija, 21. siječnja 2021. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 1. Voditelj/ica računovodstva M/Ž – na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i čl. 6. Pravilnika o radu:

 

 • Uvjeti za voditelja računovodstva su završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistički studij ekonomije odnosno preddiplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno stručni studij ekonomije, odnosno viša ili visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima.

 

 • Potrebna stručna sprema za radno mjesto: VSS/VŠ

 

 •  Potrebna vrsta obrazovanja za radno mjesto: dipl.oec/mag.oec/univ.spec.oec/univ.bacc.oec

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 21.01.2021. – 29.01.2021. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj - Voditelj/ica računovodstva“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:    112-03/20-01/13

URBROJ:   2156-23/UG-01-20-05

Opatija,  30. prosinca 2020. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 07. prosinca 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnih mjesta

1.         Stručnjak za međunarodnu suradnju i definiranje mreže suradničkih institucija regionalnog centra kompetentnosti u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

2.         Koordinator aktivnosti programa LAB-a (laboratorija za izradu smjernica primjene novih tehnologija u sektoru turizma i ugostiteljstva) u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 1. odabrana kandidatkinja Ana Peček.

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 2. odabrana kandidatkinja Maja Uršić Staraj.

 

 

 

Ravnateljica:              

                                                                                        Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Stručnjak za međunarodnu suradnju i definiranje mreže suradničkih institucija regionalnog centra kompetentnosti u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem usmenog testiranja.

Iz razloga poštivanja epidemioloških mjera, testiranje će se održati na daljinu putem aplikacije google meet – u ponedjeljak 28. prosinca u 11,30 sati.

Kandidati će elektroničkom poštom primiti poveznicu za google meet sastanak.

 

Testirat će se znanja iz pripreme/provedbe projekata financiranih iz europskih fondova i informatička znanja.

Izvori/literatura za pripremu kandidata:

 

 1. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali –http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/

 

 1. Europski socijalni fond - Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova – http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-o-prihvatljivosti-tros%CC%8Ckova-plac%CC%81a-i-povezanih-tros%CC%8Ckova-v.1.4.-velja%C4%8Da-2020..pdf

 

 1. Europski socijalni fond - Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost – http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Upute-za-korisnike-sredstava-2014-2020.pdf

 

 1. Europski socijalni fond - Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika –http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Pokazatelji-provedbe-i-pra%C4%87enje-sudionika-ESF-a_o%C5%BEujak-2019.docx.pdf 

 

 1. Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – o provedbi horizontalnih načela –http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf

 

 1. Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova –https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf

 

 1. Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju  NN 45/2018   -https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_45_854.html

 

 1. Informatika i računalstvo, zbirka zadataka uz udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije (Information technology and computer science, high school and gymnasium information technology and computer science workbook)

Autori: Babić, S.; Galešev, V.; Grabusin, S.; Korač, M.; Kralj, L.; Miletić, Lj.; Sokol, G.; Soldo, Z.

Izdavač: SysPrint.

Godina izdanja: 2008.

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA 

Koordinator aktivnosti programa LAB-a (laboratorija za izradu smjernica primjene novih tehnologija u sektoru turizma i ugostiteljstva) u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem usmenog testiranja.

Iz razloga poštivanja epidemioloških mjera, testiranje će se održati na daljinu putem aplikacije google meet – u ponedjeljak 28. prosinca u 12,30 sati.

Kandidati će elektroničkom poštom primiti poveznicu za google meet sastanak.

 

Testirat će se znanja iz pripreme/provedbe projekata financiranih iz europskih fondova, informatička znanja i znanje engleskog jezika.

 

Izvori/literatura za pripremu kandidata:

 

 1. Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – http://www.esf.hr/vazni-dokumenti-razdoblje-2014-2020/operativni-programi/

 

 1. Europski socijalni fond - Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova – http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/Uputa-o-prihvatljivosti-tros%CC%8Ckova-plac%CC%81a-i-povezanih-tros%CC%8Ckova-v.1.4.-velja%C4%8Da-2020..pdf

 

 1. Europski socijalni fond - Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost – http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Upute-za-korisnike-sredstava-2014-2020.pdf

 

 1. Europski socijalni fond - Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika – http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Pokazatelji-provedbe-i-pra%C4%87enje-sudionika-ESF-a_o%C5%BEujak-2019.docx.pdf

 

 1. Uputa za prijavitelje i korisnike Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – o provedbi horizontalnih načela http://www.esf.hr/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/Upute-za-prijavitelje-i-korisnike-Operativnog-programa-U%C4%8Dinkoviti-ljudski-potencijali-2014.-2020.-o-provedbi-horizontalnih-na%C4%8Dela.pdf

 

 1. Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Prirucnik_za_korisnike.pdf

 

 1. Odluka o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju  NN 45/2018   -https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_45_854.html

 

 1. Informatika i računalstvo, zbirka zadataka uz udžbenik informatike i računalstva za srednje škole i gimnazije (Information technology and computer science, high school and gymnasium information technology and computer science workbook)

Autori: Babić, S.; Galešev, V.; Grabusin, S.; Korač, M.; Kralj, L.; Miletić, Lj.; Sokol, G.; Soldo, Z.

Izdavač: SysPrint.

Godina izdanja: 2008.

 

 1. English for the Hotel and Tourist Industry

Autori: Bosnar-Valković, Davies, Harrison-Paj

Izdavač: Školska knjiga Zagreb

Godina izdanja: 2016.

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA:         112-03/20-01/13

URBROJ:       2156-23/UG-01-20-01

Opatija,           07. prosinca 2020. godine   

 

Na temelju članka 107. i članka 99. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - UP.03.3.1.05.0003 – RCK RECEPT – Regionalni centar profesija u turizmu, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa

 

za sljedeća radna mjesta:

 

 

 1. Stručnjak za međunarodnu suradnju i definiranje mreže suradničkih institucija regionalnog centra kompetentnosti u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema (VSS) - Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Minimalno 3 godine iskustva rada na provedbi projekata sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda
 • Minimalno B2 razina znanja engleskog jezika i barem još jednog službenog jezika Europske unije
 • Aktivno korištenje računala te sljedećih programa i alata: MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Zoom, Google Drive
 • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije.

 

Opis radnog mjesta:

Organizacija i kontrola provedbe stručnih posjeta, radionica i razmjene iskustava (kontaktiranje ustanova, planiranje izvedbe, definiranje lokacije, potrebnih resursa i broja sudionika, praćenje definiranog vremenskog rasporeda), definiranje mreže suradničkih institucija Regionalnog centra kompetentnosti (analiza potencijalnih institucija, izrada prijedloga mogućnosti suradnje s Regionalnim centrom kompetentnosti, uspostava suradnje u suradnji s Upravljačkim odborom centra).

 

 1. Koordinator aktivnosti programa LAB-a (laboratorija za izradu smjernica primjene novih tehnologija u sektoru turizma i ugostiteljstva) u sklopu projekta „RCK RECEPT- Regionalni centar profesija u turizmu“  M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (za vrijeme razdoblja provedbe projekta) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Uvjeti:

 • Visoka stručna sprema (VSS) - Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Minimalno 5 godina iskustva rada na pripremi i/ili provedbi projekata sufinanciranih iz Europskih fondova, uz uvjet pripreme i/ili provedbe barem 1 projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda
 • Iskustvo rada na minimalno jednom istraživačkom projektu
 • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije koristeći se njime
 • Aktivno korištenje računala te sljedećih programa i alata: MS Office (Excel, Word, PowerPoint), Zoom, Google Drive
 • Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
 • Vozačka dozvola B kategorije.

 

Opis radnog mjesta:

Aktivnosti provedbe programa laboratorija za izradu smjernica primjene novih tehnologija u sektoru turizma i ugostiteljstva (LAB-a). Osoba je zadužena za uspostavu programa LAB-a (komunikacija s vanjskim stručnjacima za provedbu inicijalnog istraživanja i analize), organizaciju i tehnički nadzor aktivnosti LAB-a, komunikaciju s timovima uključenim u malih inovativnih aktivnosti, prijenos rezultata rada LAB-a Upravljačkom odboru Regionalnom centru kompetentnosti, administrativno praćenje aktivnosti LAB-a, organizacija događanja za potrebe realizacije zagovaračke politike. Zadatke provodi uz konzultacije s Voditeljem projekta i Upravljačkim odborom Regionalnog centra kompetentnosti.

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto pod točkom 1., uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. potvrde poslodavca odnosno korisnika projekta kojima se dokazuju minimalno 3 godine iskustva rada na provedbi projekata sufinanciranih iz Europskog socijalnog fonda
 3. uvjerenje odnosno potvrdu ili drugu ispravu škole stranih jezika, odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  engleskom jeziku i drugom stranom jeziku službenom u Europskoj uniji, te razini odnosno stupnju poznavanja istih
 4. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 5. dokaz o državljanstvu
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 7. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 8. vozačku dozvolu.

 

 

Za radno mjesto pod točkom 2., uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu u kojoj se nalaze osobni podatci (ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt broj i adresa elektroničke pošte) i redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. potvrde poslodavca odnosno korisnika projekta kojima se dokazuju minimalno 5 godina iskustva rada na pripremi i/ili provedbi projekata sufinanciranih iz Europskih fondova i priprema i/ili provedba barem 1 projekta sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda
 3. potvrda voditelja istraživanja ili nadležne ustanove za istraživanje o iskustvu rada na minimalno jednom istraživačkom projektu
 4. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 5. dokaz o državljanstvu
 6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 7. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 8. vozačku dozvolu.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Za kandidate koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu  na natječaj i  ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti će se vrednovanje kojemu su kandidati dužni pristupiti prema odredbi Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku.

 

Škola će na svojoj internetskoj stranici (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji) objaviti područje vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te pravne izvore za pripremu kandidata za vrednovanje najkasnije 5 (pet) dana prije provođenja vrednovanja.

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o točnom vremenu održavanja postupka vrednovanja.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 07.12.2020. – 15.12.2020. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (naziv i redni broj 1 ili 2)“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja putem internetske stranice škole (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/razmjena/natjecaji), najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

U Opatiji 07. prosinca 2020. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:         112-03/20-01/10

URBROJ:       2156-23/UG-01-20-07

Opatija,           13. studenog 2020. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 22. listopada 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnog mjesta

Stručni suradnik psiholog – pripravnik – M/Ž na određeno (1 godina) puno radno vrijeme (Mjera HZZ-a – Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, izabrana kandidatkinja Lea Barbarić.

 

 

                 Ravnateljica:              

                                                 Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:         112-02/20-01/11

URBROJ:       2156-23/UG-01-20-15

Opatija,           13. studenog 2020. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 20. listopada 2020. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a - za popunu radnih mjesta

1.         Nastavnik povijesti hrvatske kulturne baštine/etike M/Ž – na neodređeno puno radno vrijeme – 22 sati nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

2.         Nastavnik praktične nastave M/Ž – na neodređeno nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave, odnosno 4,4 sata rada tjedno – 1 izvrštitelj/ica

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 1. odabrana kandidatkinja Ana Žarković.

- da je uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, pod točkom 2. odabrana kandidatkinja Aleksandra Miljević.

 

Ravnateljica:              

                                                                                   Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

Stručni suradnik psiholog – pripravnik - M/Ž na određeno (1 godina) puno radno vrijeme (Mjera HZZ-a – Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem razgovora.

Razgovor će se obaviti 10.11.2020. na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 3. O točnom vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem e-maila.

 

Pravni izvori za pripremu razgovora: 

     • Zakon o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)

     • Statut Ugostiteljske škole Opatija (http://ss-ugostiteljska opatija.skole.hr/pravni_akti_kole )

     • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine 24/15)

 

Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

 

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 

1. Nastavnik povijesti hrvatske kulturne baštine/etike M/Ž– na neodređeno puno radno vrijeme – 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještava se kandidat prijavljen na natječaj koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a čija je prijava pravodobna i potpuna, kako će se isti vrednovati putem testiranja i razgovora.

Testiranje će se održati 6.11.2020. u 12.00 sati na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 4.

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmet: Etika

Razred: 2. a

Nastavna jedinica: Dostojanstvo

Literatura za testiranje:

 • Igor Lukić, Marko Zec, Zlata Paštar; 2019., ETIKA 2 – Tragovima čovjeka, Školska knjiga

Kandidat je dužan na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu i nastavni plan i program.

Nakon održanog oglednog nastavnog sata testirat će se informatička pismenost kandidata (pretraživanje interneta, el. pošta, Word, operativni sustav).

2. Razgovor

Neposredno nakon testiranja, na razgovor će se pozvati kandidat ukoliko ostvaruje pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni dosadašnjem radu istog.

Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.                                                                                                                                                                                                  Predsjednica Povjerenstva:

                                                                           Dajana Ljubičić, prof.

 
OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA
 
 
2. Nastavnik praktične nastave M/Ž– na neodređeno nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave, odnosno 4,4 sata rada tjedno – 1 izvršitelj/ica
 
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i intervjua.
Testiranje će se obaviti 4.11.2020. u 13.30 sati na adresi Drage Gervaisa 2 u učionici broj 4.
Testirat će se informatička pismenost (pretraživanje interneta, el.pošta, Word, operativni sustav) te znanja iz praćenja praktične nastave u ugostiteljskim objektima.
Literatura za testiranje: 
     • Zakon o strukovnom obrazovanju (Narodne novine broj 30/09, 24/10, 22/13, 25/18)
     • Statut Ugostiteljske škole Opatija (http://ss-ugostiteljska opatija.skole.hr/pravni_akti_kole ) 
     • Plan i program rada Ugostiteljske škole Opatija za školsku godinu 2020./2021. (http://ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/pravni_akti_kole/godi_nji_plan_i_program_i_kolski_kurikulum ).
 
Neposredno nakon testiranja, na razgovor će se pozvati kandidati koji ostvaruju pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.
 
Napomena: kretanje u školskoj zgradi omogućeno je samo nakon propisane dezinfekcije te uz obvezno nošenje zaštitne maske.
 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/20-01/10

URBROJ: 2156-23/UG-01-20-02

Opatija, 21. listopada 2020. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

Stručni suradnik psiholog – pripravnik - M/Ž na određeno (1 godina) puno radno vrijeme (Mjera HZZ-a – Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i člankom 53. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.
 • Na natječaj se mogu prijaviti samo nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju za koje su se školovale
 • Potrebna stručna sprema: VSS

Potrebna vrsta obrazovanja: Prof. psihologije/dipl. psiholog.

 

 

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja.
 6. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (ako je primjenjivo).

 

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 22.10.2020. – 02.11.2020. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj Stručni suradnik psiholog-pripravnik“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

U Opatiji 21. listopada 2020. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-02/20-01/11

URBROJ: 2156-23/UG-01-20-03

Opatija, 19. listopada 2020. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 

 1. Nastavnik povijesti hrvatske kulturne baštine/etike M/Ž– na neodređeno puno radno vrijeme – 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica
 2. Nastavnik praktične nastave M/Ž– na neodređeno nepuno radno vrijeme – 3 sata nastave, odnosno 4,4 sata rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i člankom 53. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Poslove strukovnog učitelja u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema:
  • Za radno mjesto pod točkom 1: VSS
  • Za radno mjesto pod točkom 2: VSS/VKV

 

 • Potrebna vrsta obrazovanja:
  • Za radno mjesto pod točkom 1: -prof. povijesti umjetnosti -dipl. povjesničar umjetnosti/dipl. filozof - dipl. teolog - dipl. kateheta - nastavnik s visokom školskom spremom društveno-humanističkog smjera uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom
  • Za radno mjesto pod točkom 2: -dipl. ekonomist, smjer za hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora konobara ili VKV konobara, konobara specijalistu

- VKV konobar uz uvjete utvrđene u nastavnom planu i programu.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju (samo za radno mjesto pod točkom 2)
 7. uvjerenje/potvrdu/svjedodžbu, odnosno dokaz o položenom majstorskom ispitu, odnosno završenom specijalističkom obrazovanju (samo za radno mjesto pod točkom 2).

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 20.10.2020. – 28.10.2020. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (pod rednim brojem 1 ili 2).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i intervjua.
Testirat će se informatička pismenost (pretraživanje interneta, el.pošta, word, operativni sustav)
I znanja iz kuharstva (osnovna jela u kuharstvu, termičke obrade, gastronomska ponuda, hladna predjela, juhe, topla predjela, glavna jela, jela po narudžbi, prilozi, salate te slastice )
Na razgovor će se pozvati kandidati koji su nakon provedenog testiranja ostvarili pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.
Kandidati će elektroničkom poštom biti obaviješteni o vremenu i mjestu provođenja postupka vrednovanja

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-02/20-01/2

URBROJ: 2156-23/UG-01-20-02

Opatija, 27. svibnja 2020. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

Nastavnik kuharstva M/Ž– na neodređeno puno radno vrijeme – 28 sati nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i člankom 53. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99):

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Poslove strukovnog učitelja u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema: VSS/VKV

Potrebna vrsta obrazovanja: Diplomirani ekonomist, smjer hotelijerstvo, uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu; ili VKV kuhar uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju
 7. uvjerenje/potvrdu/svjedodžbu, odnosno dokaz o položenom majstorskom ispitu, odnosno završenom specijalističkom obrazovanju.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 28.05.2020. – 05.06.2020. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj Nastavnik kuharstva“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

U Opatiji 27. svibnja 2020. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/20-01/5

URBROJ: 2156-23/UG-01-20-09

Opatija, 26. ožujka 2020. godine   

 

Na temelju članka 11. stavka 1. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA donosi

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto Stručni suradnik knjižničar M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutnog stručnog suradnika na rad) - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica


I.

Poništava se natječaj za radno mjesto Stručni suradnik knjižničar M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutnog stručnog suradnika na rad) - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, objavljen dana 02. ožujka 2020. godine. 

II.

Ova odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ugostiteljske škole Opatija. Ista će biti dostavljena  svim kandidatima.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Povratkom odsutne stručne suradnice na rad, prestala je potreba za sklapanjem ugovora o radu sa stručnim suradnikom/com – zamjenom. Sukladno navedenom, valjalo je odlučiti kao u izreci odluke.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin. v.r.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune kako će se isti vrednovati putem testiranja i intervjua.

Testirat će se informatička pismenost (pretraživanje interneta, el.pošta, word, operativni sustav) te će se održati ogledni nastavni sat čiji će se konkretniji sadržaj objaviti nakon završetka krizne situacije vezane uz virus COVID-19 te povratka učenika na nastavu u školi.

 Na razgovor će se pozvati kandidati koji su nakon provedenog testiranja ostvarili pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

Kandidati će elektroničkom poštom biti obaviješteni o vremenu i mjestu provođenja postupka vrednovanja nakon završetka krizne situacije vezane uz virus COVID-19 te povratka učenika na nastavu u školi.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/20-01/5

URBROJ: 2156-23/UG-01-20-03

Opatija, 02. ožujka 2020. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

 

Stručni suradnik knjižničar M/Ž– na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutnog stručnog suradnika na rad) - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19); člankom 53. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96, 80/99); odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19) i člankom 2. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ broj 28/11, 16/14, 60/14, 47/17).

 

Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij (VSS) odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

 

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju (ako je primjenjivo).

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu na natječaj je: 03.03.2020. – 11.03.2020. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj Stručni suradnik knjižničar“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja., najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

U Opatiji 02. ožujka 2020. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

 

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

Opatija, 11. travnja 2019. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnog mjesta Nastavnik/ca Politike i gospodarstva/Ugostiteljskog posluživanja/Kuharstva i Praktične nastave – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutnog nastavnika na rad) - 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, objavljen 15. ožujka 2019. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s kandidatkinjom Nevenom Kezele.

                                                                                                       Ravnateljica:              

                                                                                    Sibila Roth, mag. cin. v.r.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

E. Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA

 • Nastavnik/ca Politike i gospodarstva/ugostiteljskog posluživanja/Kuharstva i Praktične nastave – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutnog nastavnika na rad) – 22 sata nastave, odnosno 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica

Obavještavaju se kandidati kako će se testiranje obaviti 1. travnja 2019. u 14.50 sati na adresi E. Kumičića 14 u učionici br. 9.

 

Povjerenstvo je odlučilo kako će testiranje imati sljedeći način i sadržaj:

1. Testiranje

Praktična provjera znanja – provjera stručno - pedagoških i metodičkih kompetencija (održavanje oglednog nastavnog sata te provjera informatičke pismenosti kandidata).

Predmet: Ugostiteljsko posluživanje

Razred: 2. d

Nastavna cjelina: Vina, vrste, karakteristike i posluživanja te enogastronomska pravila slaganja s hranom

Nastavna jedinica: Ružičasta vina

Provjera informatičke pismenosti provodit će se u obliku izrade Power point prezentacije, Word dokumenta, Excel tablice i upisivanja nastavnog sadržaja u e-dnevnik.

Kandidat je dužan na ogledni nastavni sat donijeti pripremu za nastavnu jedinicu i nastavni plan i program.

 

2. Razgovor

Na razgovor se pozivaju kandidati koji su nakon provedenog testiranja ostvarili pravo pristupa razgovoru. Na razgovoru se utvrđuju znanja, sposobnosti, vještine, interes, profesionalni ciljevi, motivacija kandidata za rad u Školi te rezultati ostvareni u njihovom dosadašnjem radu.

 Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 112-03/19-01/5

URBROJ: 2156-23/UG-01-19-01 

Opatija, 14. ožujka 2019. godine   

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članaka 7. i 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

Nastavnik/ca Politike i gospodarstva/Ugostiteljskog posluživanja/Kuharstva i Praktične nastave – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutnog nastavnika na rad) - 22 sata nastave, odnosno 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu:

 • Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
 • Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada.
 • Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije.
 • Poslove strukovnog učitelja u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste i ima pedagoške kompetencije.
 • Potrebna stručna sprema: VSS
 • Potrebna vrsta obrazovanja: dipl. ekonomist, smjer za hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora konobara ili VKV konobara, konobara specijalistu/ dipl. ekonomist, smjer hotelijerstvo, uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu.

 

 

 

 

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda i protiv službene dužnosti, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. – ispravak, 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.).

Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv imovine, protiv službene dužnosti, protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv zdravlja ljudi, protiv opće sigurnosti, protiv krivotvorenja, a koje je propisano Kaznenim zakonom (»Narodne novine«, br. 125/11. i 144/12.).
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. i stavku 2. članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis
 2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu
 4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi sukladno odredbi članka 106. Zakona - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od dana raspisivanja natječaja
 6. dokaz o završenom pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom obrazovanju
 7. uvjerenje/potvrdu/svjedodžbu, odnosno dokaz o položenom majstorskom ispitu, odnosno završenom specijalističkom obrazovanju.

 

U prijavi na natječaj kandidati su obvezni navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješteni o datumu i vremenu postupka vrednovanja.

 

Prilozi odnosno isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu.

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 15.03.2019. – 22.03.2019. g.

Prijave za natječaj dostaviti isključivo neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave upućene elektroničkom poštom neće se uvažavati.

 

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o rezultatima natječaja sukladno članku 25. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja., najkasnije u roku od 15 dana od potpisa ugovora o radu s izabranim kandidatom.

 

 

U Opatiji 14. ožujka 2019. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:         112-02/19-01/2

URBROJ:       2156-23/UG-01-19-10

Opatija,           25. siječnja 2019. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija, objavljen 11. siječnja 2019. godine, na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i HZZ-a, za popunu radnih mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca njemačkog i hrvatskog jezika – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica
 2. Nastavnik/ca engleskog jezika – na neodređeno nepuno radno vrijeme –  7 sati nastave, odnosno 13 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica

– da su uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrani sljedeći kandidati:

 • za radno mjesto pod točkom 1. – Ines Pranjić
 • za radno mjesto pod točkom 2. – Katarina Krištić.   

 

 

Ravnateljica:              

                                                                                    Sibila Roth, mag. cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA
Eugena Kumičića 14
51410 Opatija
051/718 520
Klasa: 112-02/19-01/2
Urbroj: 2156-23/UG-01-19-01
Opatija, 10. siječnja 2019.  

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J
Za popunu radnih mjesta

 • Nastavnik/ca njemačkog i hrvatskog jezika – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 • Nastavnik/ca engleskog jezika – na neodređeno nepuno radno vrijeme –  7 sati nastave, odnosno 13 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.
Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme – preslika
 • Domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu - preslika
 • Uvjerenje da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik
 • Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se, uz prijavu na natječaj, pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze iz kojih proizlazi navedeno pravo.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Rok za prijavu na natječaj je: 11.01.2019. – 18.01.2019. g.
Prijave za natječaj dostaviti na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (pod rednim brojem 1 ili 2)“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana  siječnja 2019. godine.

U Opatiji 10. siječnja 2019. godine.

Ravnateljica:
Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA
Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99
Tel/fax: 051/718-520; 711-154
e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
OIB: 82328508097
KLASA:     003-05/18-01/14  
URBROJ:     2156-23/UG-01-18-03
Opatija,     20. prosinca 2018. godine    

Na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Školi (NN br., 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 136/14.,-RUSRH.,152/14., 7/17 i 68/18), članka 61. Statuta Ugostiteljske škole Opatija, Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija raspisuje

NATJEČAJ
  za imenovanje ravnatelja/ice Ugostiteljske škole Opatija

Kandidati za ravnatelja/icu moraju ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
   a) sveučilišni diplomski studij ili
   b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
   c) specijalistički diplomski stručni studij;
   d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz     članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3. najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Kandidati za ravnatelja/icu dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:
- vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj,
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu,
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO (ne starije od 90 dana),
- dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje - potvrda ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa,
- dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit) ili dokaz da je osoba oslobođena polaganja stručnog ispita,
– dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija (za kandidate koji su bili u obvezi stjecanja istog sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),
- uvjerenje da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 90 dana),
- program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da dostave i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ i mrežnoj stranici škole.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu škole:
UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA
EUGENA KUMIČIĆA 14
51410 OPATIJA
s naznakom „Za natječaj za imenovanje ravnatelja - NE OTVARATI“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pozvani na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

O rezultatima natječaja kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
   

Predsjednik Školskog odbora
_______________________
Krešimir Brnin, mag.oec.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA:         112-03/18-01/19

URBROJ:       2156-23/UG-01-18-30

Opatija,           06. studenog 2018. godine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija objavljen 23. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole, za popunu radnih mjesta:

 

 1. Nastavnik/ca poznavanja robe i prehrane – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 2. Nastavnik/ca njemačkog i hrvatskog jezika – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 3. Nastavnik/ca povijesti hrvatske kulturne baštine i etike – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 4. Nastavnik/ca organizacije poslovanja poduzeća, gospodarskog prava, računovodstva i kontrole, statistike i osnova turizma – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 5. Nastavnik/ca turističkog zemljopisa – na određeno nepuno radno vrijeme –  1 sat rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 6. Nastavnik/ca engleskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme –  7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

– da su uz suglasnost Školskog odbora Ugostiteljske škole Opatija, a na prijedlog ravnateljice, odabrani slijedeći kandidati:

 • za radno mjesto pod točkom 1 – Kristina Gligora
 • za radno mjesto pod točkom 2 – Ines Pranjić
 • za radno mjesto pod točkom 3 – Ana Žarković
 • za radno mjesto pod točkom 4 – Aleksandra Miljević
 • za radno mjesto pod točkom 5 – Jelena Ribarić
 • za radno mjesto pod točkom 6 – Katarina Krištić.   

 

                                                                                                 Ravnateljica:              

                                                                                         Sibila Roth, mag. cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 29. listopada 2018. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnog mjesta nastavnika/ce TZK – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 16 sati nastave - 30 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica, objavljen 15. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s kandidatom Borisom Sihtarom.

 

                                                                                                 Ravnateljica:              

                                                                                           Sibila Roth, mag. cin.

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14

51410 Opatija

051/718 520

Klasa: 112-03/18-01/19 

Urbroj: 2156-23/UG-01-18-1

Opatija, 23. listopada 2018. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 

 1. Nastavnik/ca poznavanja robe i prehrane – na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 2. Nastavnik/ca njemačkog i hrvatskog jezika – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 3. Nastavnik/ca povijesti hrvatske kulturne baštine i etike – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 4. Nastavnik/ca organizacije poslovanja poduzeća, gospodarskog prava, računovodstva i kontrole, statistike i osnova turizma – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 5. Nastavnik/ca turističkog zemljopisa – na određeno nepuno radno vrijeme –  1 sat rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.
 6. Nastavnik/ca engleskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme –  7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
 • Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

 

Ako kandidat /kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan /dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101.-106. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17 uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na natječaj dužan/a je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za prijavu na natječaj je: 23. – 30.10.2018. g.

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (pod rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5 ili 6)“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 23. listopada 2018. godine.

 

U Opatiji 23. listopada 2018. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14

51410 Opatija

051/718 520

Klasa: 112-03/18-01/18 

Urbroj: 2156-23/UG-01-18-1

Opatija, 15. listopada 2018. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

Nastavnik/ca TZK – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 16 sati nastave - 30 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
 • Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat /kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan /dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101.-106. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN broj 121/17 uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 26. siječnja 2018. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnog mjesta nastavnik tzk na određeno nepuno radno vrijeme – 30 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/izvršiteljica, koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Ugostiteljske škole Opatija i oglasnoj ploči Ugostiteljske škole Opatija dana 15. siječnja 2018. godine - da je odlukom ravnateljice Škole, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora od 25. siječnja 2018. godine, za navedeno radno mjesto izabran kandidat Boris Sihtar.

 

Ravnateljica: Sibila Roth, mag. cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14

51410 Opatija

051/718 520

Klasa: 112-03/18-01/2

Urbroj: 2156-23/UG-01-18-1

Opatija, 12. siječnja 2018. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

 

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

 

Nastavnik/ca TZK – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 16 sati nastave - 30 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

-

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 15. – 23.01.2018. g.

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj-TZK“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 15. siječnja 2018. godine.

 

U Opatiji 12. siječnja 2018. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

KLASA: 402-01/17-01/12

URBROJ: 2156-23/UG-01-17-1

Opatija, 13. studenog 2017. godine   

 

Na temelju članka 12. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija od 11. rujna 2017. godine, Ugostiteljska škola Opatija raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Za zakup dijela prostora u vlasništvu Ugostiteljske škole Opatija

 

1.Predmet javnog natječaja: davanje u zakup dijela poslovnog prostora u vlasništvu Ugostiteljske škole Opatija (dalje u tekstu: Škola), a radi postavljanja samoposlužnih automata za kavu i tople napitke (dalje u tekstu: automati), na lokacijama kako slijedi:

 

 1. Zgrada Škole na adresi Drage Gervaisa 4, Opatija, u ulaznom holu u prizemlju zgrade, ukupne površine 1,50 m2 - 1 (jedan) automat,

 

 1. Zgrada Škole na adresi E. Kumičića 14, Opatija, u hodniku na prvom katu zgrade, ukupne površine 1,50 m2 - 1 (jedan) automat.

 

Početna mjesečna zakupnina za 1 automat iznosi 700,00 kuna.

U mjesečnu zakupninu uračunati su svi režijski troškovi korištenja dijela prostora Škole.

 

2. Uvjeti:

 1. Prostori Škole daju se u zakup u viđenom stanju na dan primopredaje u dijelu koji je potreban za postavljanje automata,
 2. Ponuditelji ponude podnose isključivo za sve lokacije navedene u natječaju.
 3. Prostori Škole daju se u zakup na vrijeme od 5 (pet) godina,
 4. Prostori Škole na kojima ja zasnovan zakup ne mogu se dati u podzakup,
 5. Ugovor o zakupu sklopit će se u pisanom obliku u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o odabiru,
 6. Zakupnik će na svoj trošak, uz prethodnu suglasnost Škole, izvesti sve radove vezane za osiguranje priključka na električnu i vodovodnu mrežu te priključenje automata,
 7. U slučaju adaptacije, sanacije i drugih zahvata u prostorima Škole, Škola zadržava pravo da na trošak zakupnika zatraži privremeno uklanjanje uređaja ili preseljenje na drugo mjesto unutar Škole, pri čemu zakupnik nema pravo tražiti povrat uloženih sredstava po toj osnovi,
 8. Škola zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazloženja.

 

3.Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude:

 1. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najveći iznos zakupnine.
 2. Ako na javni natječaj pristignu dvije ili više valjanih ponuda s jednakim iznosom mjesečne zakupnine, povoljnijom će se smatrati ranije pristigla ponuda.

 

4.U natječaju mogu sudjelovati sve domaće i strane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

Pravo prvenstva prilikom sklapanja ugovora o zakupu ostvaruju osobe prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora – ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ponuditelji s prvenstvenim pravom dužni su se u ponudi, odnosno pri otvaranju ponuda, izjasniti o korištenju prava prvenstva uz dostavu dodatnih dokumenata navedenih u ovom natječaju.

 

5.Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Podatke o ponuditelju : naziv, adresu, OIB, ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, broj telefona, e-mail adresu,
 2. Brojkama i slovima točno ispisan iznos mjesečne zakupnine u kunama po automatu i zbirno za oba automata.

 

            Uz ponudu je potrebno dostaviti:

 1. domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o plaćenim porezima i doprinosima, koja ne smije biti starija od 60 dana,
 2. domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice,
 3. domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik,
 4. ponuditelji koji se pozivaju na pravo prednosti osim gore navedenih dokumenata moraju dostaviti: potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje pravo prvenstva, te potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da osoba koja se poziva na pravo prvenstva nije korisnik mirovine ostvarene temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Potvrde se dostavljaju u izvorniku ili ovjerenoj preslici i ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

 

6.Ponude se dostavljaju najkasnije do 23. studenog 2017. godine do 14,00 sati na adresu UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, EUGENA KUMIČIĆA 14, 51410 OPATIJA -  poštom ili neposredno u tajništvu škole – u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP PROSTORA“.

 

7.Otvaranje ponuda održat će se u uredu ravnateljice (Drage Gervaisa 4) u petak 24. studenog 2017. u 13,00 sati.

 

8.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pisanim putem dostavit će se svim ponuditeljima.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od zaključenja ugovora ili ne pristupi njegovom zaključenju, Škola može donijeti odluku o odabiru slijedeće najpovoljnije ponude koja ispunjava uvjete iz javnog natječaja ili poništiti javni natječaj.

9.Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

10.Ovaj natječaj objavit će se na web stranici Škole.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 13. studeni 2017. godine

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnih mjesta, objavljen 02. studenog 2017. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa slijedećim kandidatima:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem:

 1. Nastavnik/ca kuharstva s vježbama i praktične nastave – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 37 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – MARKO PAĐEN.

 

 1. Nastavnik/ca organizacije poslovanja poduzeća, gospodarskog prava, računovodstva i kontrole i statistike – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 36,4 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – ALEKSANDRA MILJEVIĆ.

 

 1. Nastavnik/ca knjigovodstva – na neodređeno nepuno radno vrijeme –  1,8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – IVANA ŠARIĆ.     

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Eugena Kumičića 14

51410 Opatija

051/718 520

Klasa: 112-03/17-01/17

Urbroj: 2156-23/UG-01-17-1

Opatija, 31. listopada 2017. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

 1. Nastavnik/ca kuharstva s vježbama i praktične nastave – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 37 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

 1. Nastavnik/ca organizacije poslovanja poduzeća, gospodarskog prava, računovodstva i kontrole i statistike – na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 36,4 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

 1. Nastavnik/ca knjigovodstva – na neodređeno nepuno radno vrijeme –  1,8 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
 • Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.
 •  

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 02. – 09.11.2017. g.

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Eugena Kumičića 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“ uz obaveznu napomenu za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje (pod rednim brojem 1, 2 ili 3).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 02. studenog 2017. godine.

 

U Opatiji 31. listopada 2017. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

 

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

 

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 26. lipnja 2017. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnog mjesta spremačice – na određeno puno radno vrijeme – 40 sati rada tjedno (do povratka djelatnice s bolovanja) – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljen 14. lipnja 2017. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s TAMAROM DELIĆ.

 

                                                                     Ravnateljica:

Sibila Roth, mag. cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA
Eugena Kumičića 14
51410 Opatija
051/718 520
 
Klasa: 112-03/17-01/12
Urbroj: 2156-23/UG-01-17-1
Opatija, 13. lipnja 2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje
N A T J E Č A J
Za popunu radnog mjesta
spremačica – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) –1 izvršitelj/izvršiteljica


Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – NSS (osnovna škola).
Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
-    Životopis
-    Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
-    Domovnicu –  preslika
-    Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
-    Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu na natječaj je: 14.6. – 21.6.2017. g.
Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 14. lipnja 2017. godine.

U Opatiji 13. lipnja 2017. godine.

Ravnateljica:
Sibila Roth, mag.cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

Opatija, 27. travnja 2017. godine

 

 

Po natječaju Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnog mjesta nastavnik kuharstva – na neodređeno puno radno vrijeme – 28 sati nastave, odnosno 40 sata rada tjedno – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljen 12. travnja 2017. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija je na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s   DAVOROM CAPANOM.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14
51410 Opatija
051/718 520
 
Klasa: 112-02/17-01/3
Urbroj.2156-23/UG-01-17-1
Opatija, 11. travnja 2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J
Za popunu radnog mjesta


nastavnik kuharstva – na neodređeno puno radno vrijeme –1 izvršitelj/izvršiteljica


Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. 
Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:


-    Životopis
-    Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
-    Domovnicu –  preslika
-    Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
-    Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za prijavu na natječaj je: 12.4. – 20.04.2017. g.
Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 12. travnja 2017. godine.

U Opatiji 11. travnja 2017. godine.

Ravnateljica:
Sibila Roth, mag.cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 24. ožujka 2017. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnog mjesta nastavnik francuskog i talijanskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave, odnosno 23 sata rada tjedno (do povratka djelatnice s bolovanja) – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljen 10. ožujka 2017. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s DIANOM BALJAK

 

Ravnateljica: Sibila Roth, mag.cin

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/17-01/9

Urbroj.2156-23/UG-01-17-1

Opatija, 9. ožujka 2017. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta

nastavnik francuskog i talijanskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme – 12 sati nastave, odnosno 23 sata rada tjedno (do povratka djelatnice s bolovanja) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Domovnicu –  preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
 • Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je: 10.3. – 20.03.2017. g.

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 10. ožujka 2017. godine.

 

U Opatiji 9. ožujka 2017. godine.

                                                                      Ravnateljica: Sibila Roth, mag.cin

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 16. veljače 2017. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnih mjesta, objavljen 02. veljače 2017. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa slijedećim kandidatima:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem:

 

Nastavnik/ca slastičarstva i praktične nastave – na neodređeno nepuno radno vrijeme - 37 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – JASNA VISKOVIĆ.

 

Nastavnik/ca knjigovodstva, organizacije poslovanja poduzeća, osnova turizma i praktične nastave – na određeno nepuno radno vrijeme - 39 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – IVANA ŠARIĆ.

 

                            

Ravnateljica:              

                                                                                                                                            Sibila Roth, mag. cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

 

Opatija, 14. studeni 2016. godine

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj Ugostiteljske škole Opatija za popunu radnih mjesta, objavljen 28. listopada 2016. godine na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama HZZ-a i oglasnoj ploči škole – da je Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na prijedlog ravnateljice, dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa slijedećim kandidatima:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem:

 

1. Nastavnik/ca gospodarske matematike i računalstva – na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – IVICA MATIĆ.

2. Nastavnik/ca knjigovodstva i organizacije poslovanja poduzeća – na neodređeno nepuno radno vrijeme - 4 sata nastave, odnosne ukupno 7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica – IVANA NEKIĆ.
3. Spremač/ica – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja, odnosno odlaska odsutne radnice u mirovinu) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/izvršiteljica – TAMARA DELIĆ.

 

 

                                   

 

Ravnateljica:              

                                                                                                                      Sibila Roth, mag. cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-02/16-01/3

Urbroj.2156-23/UG-01-16-01

Opatija, 27. listopada 2016. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnih mjesta

Nastavnik/ca gospodarske matematike i računalstva – na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Nastavnik/ca knjigovodstva i organizacije poslovanja poduzeća – na neodređeno nepuno radno vrijeme - 4 sata nastave, odnosne ukupno 7 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/ica.

 

Spremač/ica – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja, odnosno odlaska odsutne radnice u mirovinu) – 40 sati rada tjedno – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Uz navedene uvjete, za radno mjesto pod rednim brojem 3. uvjet je završena osnovna škola.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
Domovnicu –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.
Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (28.10. – 7.11.2016. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj (r.br. 1., r.br. 2. ili r.br. 3.)“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 28. listopada 2016. godine.

 

U Opatiji 27. listopada 2016. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

ŠKOLSKI ODBOR

Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99

Tel/fax: 051/718-520; 711-154

e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

OIB: 82328508097

KLASA: 003-05/16-01/3

URBROJ: 2156-23/UG-01-16-4

Opatija, 13. svibnja 2016. godine

 

Temeljem članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i članku 58. Statuta Ugostiteljske škole Opatija, Školski odbor Ugostiteljske škole Opatija na sjednici održanoj 13.5.2016. g. jednoglasno donosi slijedeću

SUGLASNOST

Daje se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Katarinom Krištić, mag.educ.hist.et.philol.angl. za radno mjesto nastavnice engleskog jezika – na određeno puno radno vrijeme – počevši od 13. svibnja 2016. godine – do povratka na rad nastavnice Jasminke Mešter.

Obrazloženje

Ravnateljica Ugostiteljske škole Opatija, Sibila Roth, mag.cin. zatražila je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s nastavnikom, sukladno članku 114. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kako su ispunjeni zakonski uvjeti za zapošljavanje nastavnice, odlučeno je kao u izreci.

Predsjednica Školskog odbora: Klara Batarelo, dipl. oec.

Dostaviti:

1. Ravnateljica, ovdje

2. Dosje djelatnika, ovdje

3. Uz zapisnik sjednice Školskog odbora, ovdje. 

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/16-01/4

Urbroj.2156-23/UG-01-16-01

Opatija, 25. travnja 2016. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

nastavnik engleskog jezika – na određeno puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
Domovnicu –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (25.4. – 3.5.2016. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 25. travnja 2016. godine.

 

U Opatiji 25. travnja 2016. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520 

Klasa: 112-06/15-01/3

Urbroj: 2156-23/UG-01-15-1

Opatija, 17. prosinca 2015. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/14) i Članka 6. do 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN broj 57/12 i 120/12) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

nastavnik/ca povijesti – na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci.

Uvjeti: propisani člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu, odnosno molbu (u kojoj se između ostalog navodi za koje mjesto se kandidat prijavljuje) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme – diploma - preslika
Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik
Potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu – preslika
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od trideset dana te da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala – preslika.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj : od 17.12.2015. do 30.12.2015. g.

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 17. prosinca 2015. godine.

 

Opatija, 17. prosinca 2015. godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520 

Klasa: 112-06/15-01/2

Urbroj: 2156-23/UG-01-15-1

Opatija, 30. listopada 2015. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/14) i Članka 6. do 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN broj 57/12 i 120/12) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

tajnik škole – na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci.

Uvjeti: propisani člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu, odnosno molbu (u kojoj se između ostalog navodi za koje mjesto se kandidat prijavljuje) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme – diploma - preslika
Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik
Potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu – preslika
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od trideset dana te da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala – preslika.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj : od 30.10.2015. do 13.11.2015. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 30. listopada 2015. godine.

 

Opatija, 30. listopada 2015. godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520 

Klasa: 112-06/15-01/1

Urbroj: 2156-23/UG-01-15-6

Opatija, 17. rujna 2015. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/14) i Članka 6. do 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN broj 57/12 i 120/12) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

tajnik škole – na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica.
stručni suradnik psiholog - na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci.

Uvjeti: propisani člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu, odnosno molbu (u kojoj se između ostalog navodi za koje mjesto se kandidat prijavljuje) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme – diploma - preslika
Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik
Potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu – preslika
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od trideset dana te da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala – preslika.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja (17.9.2015. – 2.10.2015. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 17. rujna 2015. godine.

 

Opatija, 17. rujna 2015. godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/15-01/8

Urbroj.2156-23/UG-01-15-01

Opatija, 17. rujna 2015. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

nastavnik talijanskog i francuskog jezika – na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
Domovnicu –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (17.9. – 25.9.2015. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 17. rujna 2015. godine.

 

U Opatiji 17. rujna 2015. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520 

Klasa: 112-06/15-01/1

Urbroj: 2156-23/UG-01-15-1

Opatija, 1. rujna 2015. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/14) i Članka 6. do 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN broj 57/12 i 120/12) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

tajnik škole – na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica.
stručni suradnik psiholog - na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci.

Uvjeti: propisani člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu, odnosno molbu (u kojoj se između ostalog navodi za koje mjesto se kandidat prijavljuje) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

Životopis
Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme – diploma - preslika
Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica –  preslika
Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik
Potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu – preslika
Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od trideset dana te da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala – preslika.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 10 dana od dana objave natječaja (2.9.2015. – 12.9.2015. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 2. rujna 2015. godine.

 

Opatija, 1. rujna 2015. godine.

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/14-01/19

Urbroj.2156-23/UG-01-14-6

Opatija, 12. siječnja 2015. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13, 152/14) ravnateljica UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto nastavnik Ugostiteljskog posluživanja / Marketinga u Turizmu / Praktične nastave

 


I.

Poništava se natječaj za radno mjesto nastavnik Ugostiteljskog posluživanja / Marketinga u Turizmu / Praktične nastave – na određeno puno radno vrijeme (26 sati nastave tjedno, odnosno 40 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljen dana 23. prosinca 2014. godine. 
 


II.

Ova odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ugostiteljske škole Opatija. Ista će biti dostavljena  svim kandidatima.
 


III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/14-01/19

Urbroj: 2156-23/UG-01-14-1

Opatija, 22. prosinca 2014. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

 1. nastavnik Ugostiteljskog posluživanja / Marketinga u Turizmu / Praktične nastave – na određeno puno radno vrijeme (26 sati nastave tjedno, odnosno 40 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica;

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Domovnicu –  preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (23.12.2014 – 31.12.2014. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 23. prosinca 2014. godine.

 

U Opatiji, 22. prosinca 2014. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-02/14-01/8

Urbroj: 2156-23/UG-01-14-2

Opatija, 24. studenog 2014. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

 1. nastavnik poznavanja robe i prehrane/biologije s higijenom i ekologijom – na neodređeno nepuno radno vrijeme (7 sati nastave tjedno, odnosno 13 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica;

 

 1. nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture – na određeno nepuno radno vrijeme (2 sata nastave tjedno, odnosno 3,6 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Domovnicu –  preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (25.11.2014 – 3.12.2014. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 25. studenog 2014. godine.

 

U Opatiji, 24. studenog 2014. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-06/14-01/4

Urbroj.2156-23/UG-01-14-1

Opatija, 3. studenog 2014. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/14) i Članka 6. do 8. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN broj 57/12 i 120/12) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 1. nastavnik ekonomske grupe predmeta – na određeno puno radno vrijeme  – 1 izvršitelj/izvršiteljica. Trajanje stručnog osposobljavanja: 12 mjeseci.

Uvjeti: propisani člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme – diploma - preslika
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu - domovnica –  preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik
 • Potvrda iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu – preslika
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od trideset dana te da nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala – preslika.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (5.11.2014 – 13.11.2014. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ekonomska grupa predmeta“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 5. studenog 2014. godine.

 

U Opatiji, 3. studenog 2014. godine.

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-02/14-01/11

Urbroj.2156-23/UG-01-14-5

Opatija, 11. lipnja 2014. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13) ravnateljica UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja

za radno mjesto nastavnik Poslovne psihologije s komunikacijom; i Poslovne psihologije i komunikacije – na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno, odnosno 8 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica


I.

Poništava se natječaj za radno mjesto nastavnik Poslovne psihologije s komunikacijom; i Poslovne psihologije i komunikacije – na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica, objavljen dana 10. lipnja 2014.g. 
 


II.

Ova odluka bit će objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Ugostiteljske škole Opatija te mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ista će biti dostavljena  svim kandidatima.
 


III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag. cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/14-01/11

Urbroj.2156-23/UG-01-14-4

Opatija, 9. lipnja 2014. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

 1. nastavnik Poslovne psihologije s komunikacijom; i Poslovne psihologije i komunikacije – na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata nastave tjedno, odnosno 8 sati rada tjedno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

 

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Domovnicu –  preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (10.6.2014 – 18.6.2014. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – poslovna psihologija“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 10. lipnja 2014. godine.

 

U Opatiji, 9. lipnja 2014. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.

 

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Kumičićeva 14

51410 Opatija

051/718 520

 

Klasa: 112-03/14-01/12

Urbroj.2156-23/UG-01-14-3

Opatija, 9. lipnja 2014. g. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 126/12, 94/13) UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA, raspisuje

N A T J E Č A J

Za radno mjesto

 1. spremačica – na određeno puno radno vrijeme (do povratka odsutne radnice s bolovanja) – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – NSS (osnovna škola).

 

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Životopis
 • Dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme - preslika
 • Domovnicu –  preslika
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca) – izvornik.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja (10.6.2014 – 18.6.2014. g.)

Prijave za natječaj slati na adresu: Ugostiteljska škola Opatija, Kumičićeva 14, 51410 Opatija, uz naznaku „za natječaj – spremačica“.

 

O rezultatu natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama škole, mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči škole dana 10. lipnja 2014. godine.

 

U Opatiji, 9. lipnja 2014. godine.

 

 

Ravnateljica:

Sibila Roth, mag.cin.
Oglasna ploča
 
Nastavnica generacije: Dajana Ljubičić

Nastavnica generacije 2020./2021. god.

Dajana Ljubičić

Učenica generacije

Nicole Ivanković

 

 
Korisni linkovi

Državna matura

 

Učenički dom Lovran

   

Katalog knjižnice

 

 

 
Kalendar
« Svibanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

 
Linkovi
 
Najava

 

 

 

 

 
Ravnateljica

Aktivnosti škole i učeničke zadruge Ugići u godini kada slavimo 90 godina postojanja!!!smiley

12.9.2019. - Učenička zadruga "Ugići" opet vrijedno radi. Danas smo u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja na otvorenju izložbe
„D'Annunzijeva Mučenica – L'Olocausta di D'Annunzio“.

13.9.2019. - održan radni ručak sa gostima iz Centar biotehnike in turizam Novog Mesta vezano za RCK.

18.9.2019. - Učenička zadruga "Ugići"  u Pomorskom i povijesninom muzeju  Hrvatskog primorja Rijeka.

19.9.2019. - Matejna-Udruženje obrtnika VIŠKOVO KASTAV KLANA JELENJE organiziralo je Poduzetnički dan- trendovi u ugostiteljstvu i lokalna gastronomija koja je održana danas na Viškovu. Naš nastavnik Brnin sa učenicima pridružio se ostalim sudionicima manifestacije. Ugostiteljska škola Opatija pripremala je koktele.

24.9.2019. - U sklopu Dana sv. Vinka predstavnici učenika Ugostiteljske škole Opatija su 24.rujna s vjeroučiteljicom posjetili "Kuću utočišta" gdje su se upoznali s njezinim radom i uručili namirnice koje su za njih prikupili profesori Ugostiteljske škole.

26.9.2019. - Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma koji se ove godine odvija pod temom „Turizam i radna mjesta: bolja budućnost za sve“, ministar turizma Gari Cappelli posjetitio je Ugostiteljsku školu Opatija koja je imenovana regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ministar Cappelli sudjelovao je na satu Politike i gospodarstva gdje je održao razgovor s Milanom Vignjevićem, prof. i učenicima. Nakon čega je prisustvovao flambiranju u praktikumu škole, gdje su učenici pokazali naučeno.

4.10.2019. - Mario Nosić, prof. i njegov tim iz Ugostiteljske škole Opatija koji su ove godine dobili DVIJE QL oznake kvalitete za dva eTwinning projekta. Vjerojatno će za jedan od tih projekata dobiti i Europsku oznaku kvalitete (EQL) o kojoj se odlučuje u Bruxellesu.

Tijekom provedbe ovog eTwinning projekta korištene su pedagoške inovacije. Projekt je integriran u kurikulum. Projektne aktivnosti kvalitetno su predstavljene. Diseminacija projekta je kvalitetna. Rezultati projekta vidljivi su u TwinSpace-u. Tijekom provedbe projekta korišten je niz web alata. Evaluacija je vidljiva u TwinSpace-u.

4.10.2019. - U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održana je svečanost povodom Svjetskog dana učitelja. Tom prigodom zamjenica župana Marina Medarić i pročelnica UO za odgoj i obrazovanje Edita Stilin, dodijelile su nagrade najuspješnijim odgojno-obrazovnim djelatnicima i Ustanovama. Naša škola bila je zadužena za domjenak koji su odradili vrijedni nastavnici mentori sa učenicima naše zadruge Ugići.

6.10.2019. - U pratnji svojih mentora naši su učenici započeli realizaciju projekta "HNK Rijeka prijatelj djece" HNK Rijeka prijatelj Ugostiteljske škole Opatija.Utakmica HNK Rijeka - NK Lokomotiva.

10.-13-10.2019. - Na Međunarodnom natjecanju Gatus 2019. u Poreču zlatna priznanja osvojili su naši kuhari Kristina M.,Petar B. i slastičarka Ema P. Konobari u postavljanju svečanog stola Gabriel M. i Leo I. te Goran C. barmen u pripremi zadanog koktela. Srebrno priznanje dobili su naši turističko hotelijersko komercijalisti Matea R., Luka A. i Mateo S. za prezentaciju turističkog aranžmana. Čestitke našim učenicima i njihovim mentorima M. Pađenu, J. Visković, N. Marčelja Petrc i M. Šimunić.

14.10.2019. - Naša škola pod vodstvom Danijele Valente,prof. sudjeluje u Pilot portfoliju za demokratsku kulturu koji je izradilo Vijeće Europe u suradnji s Međunarodnim institutom iz Temišvara u Rumunjskoj.
Projekt se provodi do kraja prvog polugodišta. Ispitivanje za učenike je anonimno. Učenici koje žele sudjelovati dobili su primjerak portfolija s uputama, ispunjavati će ga samostalno, uz pomoć razreda ili nastavnika. Nastavnik zadužen za provedbu projekta će redovito unositi razmišljanja učenika o demokratskoj kulturi u online upitnik.
Cilj projekta je upoznati učenike s demokratskom kulturom i pripremiti ih za život u demokratskom društvu. Projekt obuhvaća demokratske slobode, poštivanje manjine, ali i poštivanje odluka većine, prihvaćanje zakona, osnovna znanja o građanskom pravu, politici i temeljnim načelima demokracije. Učenik koji poznaje ove vrijednosti i načela, bolje će se snalaziti u društvu. Stoga su cijelom demokratskom društvu potrebni takvi pojedinci, a bilo bi poželjno i cijele generacije. Tako će naša škola provedbom ovog portfolija doprinijeti razvoju i shvaćanju demokratske kulture

14.10.2019. - Pripadnici vjeronaučne skupine započeli su 10.listopada ciklus volontiranja u "Kući utočišta" u Rijeci. Učenici će svakoga četvrtka u pratnji vjeroučiteljice Maje Šimičić Roksandić pomoći u pripremanju večere za beskućnike i na taj način dati svoj doprinos onima koji su najpotrebniji. Tridesetak učenika se podijelilo u timove koji će pokriti potrebe volontiranja do Božića. Zahvaljujem im na otvorenom srcu i korištenju svojih potencijala za stvaranje boljeg i ljepšeg svijeta za sve ljude.

16.10.2019. - Danas je bilo vrlo svečano i opušteno na prezentaciji monografije naše škole povodom 90-te obljetnice. Prezentacija se održala u nekad prvom učeničkom praktikumu u kavani hotela Continental u Opatiji. Bilo je puno naših umirovljenika, nastavnika i učenika. Ravnateljica u mirovini Ersilija Kopani te zamjenik gradonačelnika Emil Priskić. Monografiju su prezentirali Jelena Barić, pedagoginja, Sibila Roth, ravnateljica i Milan Zagorac-izdavač. Pročelnica upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin i gradonačelnik Ivo Dujmiću obratili su se uzvanicima sa lijepim riječima.Na gitari nas uveselio učenik srednje glazbene škole I. M. Ronjgova Rijeka. Domjenak su pripremili naši učenici sa svojim mentorima!

17.10.2019. 
Prekrasna proslava 90-te obljetnice naše škole održana je danas u centru Gervais u Opatiji. Bilo je vrlo emotivno uz puno bivših i sadašnjih učenika, nastavnika i djelatnika. Svi uzvanici bili su naši dragi gosti, prijatelji, partneri i suradnici! Zahvaljujemo svima na lijepim željama i poklonima a posebno osnivaču Primorsko-goranskoj županiji i gradu Opatija!

21.10.2019. - Učenici i nastavnici naše škole prisustvovali su danas Nacionalnom kongresu ugostitelja koji se je održao u Čakovcu u Centru za kulturu.
Program prvog Nacionalnog kongresa ugostitelja obuhvatio je tri panel rasprave. Prva se odnosila na prezentaciju modela Kravata u ugostiteljstvu koji je zamišljen kao simbol prepoznatljivosti hrvatske ugostiteljske ponude.
Druga panel rasprava bavila se problematikom poreznog opterećenja u ugostiteljstvu. Dok se treća odnosila na važno pitanje iseljavanja, radne snage i edukacije djelatnika u ugostiteljstvu.

Izuzev panel rasprava, posjetitelji su mogli odabrati i između nekoliko zanimljivih radionica. Prva se odnosila na kulturu ponašanja i ophođenja do stola i za stolom te podizanje kvalitete usluge u ugostiteljstvu. Druga o miksologiji koktela, a treća o franšiziranju u sektoru hrane.

26.10.2019. - HNK Rijeka - HNK Gorica.
Učenička zadruga opet radi ovaj put na projektu HNK Rijeka prijatelj Ugostiteljske škole Opatija!

8. - 12.11.2019. - Danas su u Ekonomsko - trgovinskoj školi Smederevo 🇷🇸 zajedno pripremali domjenak učenici naše dvije škole pod budnim okom svojih mentora. Izuzetno nam je drago da je među uzvanicima bio i hrvatski veleposlanik u Srbiji gospodin Stjepan Glas 🇭🇷. Naša učenica bila je zadužena za pripremu koktela. Projekt "Razmjena iskustva je ključ uspjeha" realiziran je uz pomoć našeg osnivača PGŽ-e😀👍kojima se zahvaljujemo kao i našim prijateljima domaćinima Ekonomsko - trgovinskoj školi Smederevo.

9.11.2019. - U petak smo imali gošću iz Finske koja nas je posjetila radi uspostave suradnje na našem RCK. Svi se veselimo budućoj suradnji!

15.11.2019. - Učenički dom Kvarner i ove godine je organizirao tradicionalni međunarodni projektni dan „Sidro u Kvarneru“. Učenici Ugostiteljske škole Opatija sudjelovali su u dvije aktivnosti; stolnom nogometom (Viktor Budak Đuđa i Ivan Matovina- oba 2.c) i „Street Ball-u“ (Niko Illitz, Antonio Jurković i Dominic Dino Mišić- svi 3.b, Vito Smojver- 3.a, Alex Vozila i Vittorio Vojnov- oba 3.e, Alen Tomljenović- 3.c). Učenici su postigli izniman uspjeh osvojivši 1. mjesto na turniru, a pobjede su ostvarili protiv Ekonomske škole Mije Mirkovića, srednje škole iz Karlovca te Prve riječke hrvatske gimnazije (Voditeljica ekipa: Sanja Ljubičić, prof.)

16.11.2019. -

JRE Talent & Passion 2019 - Riječka ribarnica ugostila je 15 vrhunskih
najkreativnijih chefova iz 16 zemalja Europe, prvi  put bio je održan u Rijeci gdje se 16. studenoga chefovska elita kuhala s hvalevrijednim ciljem da sav prihod od ulaznica ide Ugostiteljskoj školi Opatija.

RIJEKA Riječka ribarnica u subotu 16. studenoga postala je gastronomsko središte Hrvatske! Riječ je o restoranima koji vode najbolji hrvatski mladi kuhari ujedno i chefovi JRE restorana. Naši učenici kuhari ,konobari i THK pomagali su tijekom događanja i bili uključeni u cijeli događaj sa mentoricom Nikolinom Marčelja Petrc.

16.11.2019. - Učenici Ugostiteljske škole Opatija u subotu, 18.11.2019. posjetili su već tradicionalno Međunarodni sajam knjiga Interliber u Zagrebu s D. Ljubičić i I. Matićem.... Navratili su i u muzej iluzija..

18.11.2019. - Naši učenici su u pratnji prof. M. Šimičić Roksandić otišli su u Vukovar. Komemorativnim skupom u dvorištu vukovarske bolnice te Kolonom sjećanja gradskim ulicama do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata Vukovarci, ali i cijela Hrvatska, danas se prisjećaju 28. obljetnice sloma obrane Vukovara. Više desetaka tisuća ljudi iz cijele zemlje ali i šire, i ove godine stiglo je na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.

19.11.2019. - Bez obzira na štrajk naša učenička zadruga "Ugići" vrijedno radi pa smo pripremili domjenak za Zbor ravnatelja županijskih lučkih uprava PGŽ, povodom prvih 20 godina.

21.11.2019. - Juvenes Translatores - europsko natjecanje u prevođenju za učenike rođene 2002. godine.
Europska Komisija nam je pružila jedinstvenu priliku da sudjelujemo u
ovom prestižnom natjecanju koje se provodi u svih 28 država članica
Europske Unije. Naša škola se našla među 11 škola u Hrvatskoj i
ponosni smo jer su naši učenici profesionalni mladi prevoditelji koji ravnopravno konkuriraju ostalim školama. Rezultati će biti objavljeni
početkom veljače 2020.
Veliko hvala i čestitke učenicima koji su napravili odlične prijevode s engleskog i njemačkog
jezika: Antonio Kurilić 3B - engleski jezik, Iva Mari Lucić 3A -
njemački jezik, Ivana Čargonja i Toni Grozdanić 3A - engleski jezik.
Hvala svim profesorima koji su pomogli pri provedbi natjecanja -
Brubnjak, Lozančić, Kožul i Valenta.

22.11.2019. - održan je prezentacijski sastanak RCK u našoj školi. Na sastanku su bili predstavnici MZO-a pomoćnik ministrice Vlado Prskalo, viša stručna savjetnica Sonja Jeđud Tabula, pročelnica upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edita Stilin , RRA PGŽ-e, RRA karlovačke županije, FMTU i ravnatelji partnerskih škola. Nakon konstruktivnog sastanka uslijedio je domjenak.

26.11.2019. - Ugostiteljska škola Opatija osvojila atletsku ligu na izvanredno
održanom županijskom natjecanje u atletici. Učenici su briljirali u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji te osvojili 1. mjesto pobijedivši učenike iz Salezijanske klasične gimnazije i gimnazije Andrije Mohorovičića.
Školu su predstavljali Sandro Čović-Marić- 3.a (bacanje kugle, 60, m), Vito Smojver-3.a (skok u vis i skok u dalj), Ivan Ostojić- 2.a (skok u dalj i 60 m), Noa Švaić- 2.c (bacanje kugle i skok u vis) i Ivan Marti- 2.c (prva rezerva- bacanje kugle). U pojedinačnoj konkurenciji po disciplinama najviše su se istaknuli Sandro Čović-Marić koji je odnio pobjedu u bacanju kugle, te osvojio 2. mjesto u utrci na 60 m, Ivan Ostojić koji bio pobijedio u disciplini skoka u dalj te ostao korak do postolja u utrci na 60 m, te Vito Smojver kojem je za milimetar pobjeglo zlato u skoku u vis osvojivši 2. mjesto. Važno je pritom napomenuti da je za ekipno zlato bio potreban svaki bod i iscrpan angažman svakog od učenika. Škola je ponosna na vas i zahvaljujemo se podršci učenica Paole Katalinić i Klaudije Špoljarić koje su budno pratile nastupe svojih kolega i voditeljici ekipe Sanji Ljubičić, prof. koja ih je vodila do pobjede

27.11.2019. -učenička zadruga Ugići odradila još jedan domjenak.
„Jačanje razvojnih kapaciteta Primorsko-goranske županije“

R A D I O N I C A
„Transformacija Primorsko-goranske županije u pametnu regiju “
Kulturno-turistički centar Gervais Opatija

29.11.2019. - Profesorice Lj. Mikinac i M. Šimunić danas su u našoj školi imale promociju projekta "Slatki suvenir s porukom". Zajedno sa svojim učenicima osmislili su autohtoni suvenir našeg kraja, spravljen po tradicijskim receptima i autohtonim namirnicama, kao što su orasi, maruni i smokve u kombinaciji sa začinskim biljem. Suvenir nosi pozitivne poruke i misli kojih smo svi željni. Projekt je financiran sredstvima primorsko goranske županije. Nakon što je projekt predstavljen gosti su uživali u domjenku koji su pripremili naši učenici sa nastavnicima.

29.11.2019.- Učenička zadruga Ugići odradila još jedan domjenak ovaj put za Lions club Opatija. Naš 3 a sa svojim mentorima nastavnicima kuharstva i posluživanja N. Marčelja opet na vrhuncu zadatka.

5.12.2019.- U prepunoj dvorani opatijskog hotela Royal održan je Kvarnerski dan turizma. Na ovoj tradicionalnoj svečanosti u organizaciji TZ Kvarnera, predsjednik TZ Kvarnera, župan Zlatko Komadina i direktorica Irena Peršić Živadinov ugostili su turističke djelatnike i institucije s područja PGŽ, a najboljima među njima uručena su posebna priznanja.Između ostalih i našoj Ugostiteljskoj školi Opatija. Jako smo sretni i ponosni. Priznanje je umjesto ravnateljice Sibile Roth primio predsjednik školskog odbora Krešimir Brnin.

6.12.2019. - Opatija - svečanost kojom je obilježeno 10 godina osnutka klinike. za liječenje, rehabilitaciju i prevenciju bolesti srca održana je 6.12. 2019. u prostoru Thalasso Wellness Centara u Opatiji. Naši učenici sa mentorom K. Brnin pomagali su u odradi svečanog domjenka.

6.12.2019. - Učenici Ugostiteljske škole Opatija sa mentoricom J. Visković u suradnji sa TZ Opatija imali su radionicu čokolade za djecu. Radionica je održana 6.12.2019. u sklopu Festivala čokolade koji se održava u Opatiji.

8.12.2019. - Evo nas opet na Rujevici na utakmici HNK Rijeka - NK Istra. Naši učenici i njihovi mentori opet su bili na vrhuncu zadatka u pripremi domjenka.

9.12.2019. - Uspješna suradnja u sklopu projekta "HNK Rijeka – prijatelj Ugostiteljske škole Opatija ”,
nastavlila se prilikom organizacije Noći Rijeke koja se održala dana 9.12.2019.g.
u Ludwig’s gastro pub-u na Kukuljanovu. Naši učenici sa svojim mentoricama Lazić i Miljević vrijedno su radili na pripremi domjenka.

12.12.2019. - Gradonačelnik Opatije organizirao božićni domjenak za djecu s teškoćama i njihove roditelje. Naša Učenička zadruga Ugići odnosno učenici i mentorica A. Miljević su sve odradili sa zadovoljstvom.

13.12.2019. - Danas je troje mojih nastavnika u Zagrebu primilo napredovanje u zvanje mentora savjetnika. Svojim izuzetnim radom,voljom i zalaganjem za što bolje rezultate sa učenicima, pokazali su ono što ja oduvijek znam a to je da Ugostiteljska škola Opatija uvijek izvor izvrsnosti. Čestitke novim /starim vrijednim mentorima savjetnicima Mladenki Žibert, Ljiljani Mikinac i Krešimiru Brnin.

24.12.2019. - Gradonačelnik Opatije i njegovi zamjenici zajedno sa učenicima i nastavnicima Ugostiteljske škole Opatija dijelili su bakalar na gulaš i vino svim posjetiteljima i građanima Opatije.

21.1.2020. - Danas je Učenička zadruga Ugići odradila domjenak koji su pripremili učenici i nastavnici  u Guvernerovoj palači povodom završne konferencije projekta „Energetska obnova osnovnih i srednjih škola Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

18.11.2018.- U povodu drugog Svjetskog dana siromaha u nedjelju 18. studenog u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije (Vela crikva) u 12:00 sati bila je slavljena misa koju će predvodio mons. Nikola Uravić. Nakon mise, u 13:00 sati u dvorištu crkve organiziran je ručak za oko 150 korisnika socijalnih usluga o kojima dnevno brinu vjerske katoličke organizacije u Riječkoj nadbiskupiji: Caritas, Kuća utočišta, Prihvatilište za beskućnike “Ruže sv. Franje”, Socijalna samoposluga “Kruh sv. Elizabete”, sestre Družbe Presvetog Srca Isusova i milosrdne sestre Svetog Križa. Uz volontere navedenih ustanova, na ručku će volontirati bogoslovi Riječke nadbiskupije, franjevački novaci s Trsata i učenici Ugostiteljske škole iz Opatije.
Prijavilo se 15 učenika iz 1a, 1d, 1e, 2d, 3e i 4b i 4a razreda.

19.11.2018. - Operativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva turizma, PGŽ-e, Grada Opatije, fakulteta, srednjih škola, gospodarstvenicima i svim našim partnerima u Regionalnom centru kompetencije! Četrdesetak ljudi slušalo je novosti i razmjenjivalo iskustva te postavljalo pitanja..

21.11.2018. – Učenička zadruga „ Ugići“ odradila domjenak na psihijatriji u Rijeci

23.11.2018. - Danas je u našoj školi provedena akcija „Umjesto u koš, ubaci u padelu i skuhaj još!“, kao dio projekta udruge Žmergo „Tanjur pun dobrote“ financiran sredstvima Primorsko-goranske županije za projekte iz područja socijalne skrbi i skrbi za mlade 2018. Provedbom akcije nastojali smo osvijestiti mlade o sveprisutnom problemu pretjeranog bacanja još upotrebljive hrane.
Vrijedni učenici 2.C razreda i njihov nastavnik kuharstva Damir Perman osmislili su kreativna i ukusna jela napravljena od doniranih namirnica pred istekom roka trajanja i namirnica namijenjenih za otpad. U pripremi jela su im se pridružili članovi Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije i imali priliku naučiti izraditi raznovrsna jela od povrća, voća i ostalih namirnica. Nakon rada u kuhinji, uslijedio je najslađi dio akcije – degustiranje napravljenih jela i ugodno druženje. Prisutni su tako mogli uživati u okusima voćno-povrtnog smoothieja, povrtne pizze, tjestenine s gljivama, pite zeljanice, voćnog štrudla i drugih jela.
Naša akcija je bila i medijski popraćena te se nadamo kako smo uspjeli zainteresirati i potaknuti javnosti na promišljanje o ovoj važnoj temi, kao i pravilnom korištenju namirnica i sprječavanju propadanja hrane.

30.11.2018. – 55 godina Opatijske gimnazije.Domjenak odradili nastavnici i učenici učeničke zadruge „Ugići“

30.11.2018. - Stručni skup grafičara u Prirodoslovno grafičkoj školi u Rijeci.. domjenak odradila učenička zadruga Ugići!

30.11.2018.- Paljenje lampica na boru ispred tržnice u Opatiji!
Učenička zadruga Ugići prodavala fritule, kroštule i čaj!

7.12.2018. - Povodom "najslađeg vikenda" u Opatiji Ugostiteljska škola Opatija u suradnji sa TZ Opatija, postala je dijelom poznate opatijske manifestacije "Dani čokolade". Dođite i pogledajte najslađi grad, "grad Djeda Mraza i uključite se u našu malu radionicu ukrašavanja slastica. Uz pomoć nastavnice J. Viskovkić i vrijednih slastičara naše škole ukrasite svoj cupcake ili gingerbread kekse.

8.12.2018. - Radionica "Sto lica čokolade u jelima!“

Svi zaljubljenici u čokoladu i kuharstvo dođite, učite i uživajte u svojim vlastitim kreacijama !!!

U sklopu Festivala čokolade koji se održava u Opatiji u našoj školi održala se radionica pod nazivom: " Sto lica čokolade u jelima". Voditelj radionice bio je nastavnik Davor Capan.

11.12.2018. - Naši učenici i nastavnici članovi učeničke zadruge Ugići pripremili su sitne zalogajčiće uz osvježenje i kavu za peti sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu u Hrvatskome saboru održan je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. Jako smo ponosni na ukazanom povjerenju!

12.12.2018. - održana je Svečana akademija povodom 50-godina rada Udruženja obrtnika Rijeka. Naši učenici i nastavnica pomogli u posluživanju domjenka .

13.12.2018. - Advent u gostima  Visokoj poslovnoj školi PAR ! Bezalkoholni kokteli, fritule i kroštule...pripremali naši učenici u pratnji mentorice N.M.

13.12.2018. – u našoj školi održan božićni domjenak za udrugu SCAL

18.-19.12. 2018. –ravnateljica i nastavnica Šimunić u posjeti VSGT Maribor i Srednjoj šoli za gostinstvo in turizem Maribor sa kojima čekamo rezultate zajedničkog projekta Evropa za građanstvo. Oduševljeni smo sa svim viđenim na fakultetu i školi. Nova i moderna oprema kao i novi načini poučavanja!

24.12.2018.- Učenici i nastavnici Ugostiteljske škole Opatija radno i na Badnjak. Podjelu bakalara na gulaš izvršili su gradonačelnik 26.10.2018. -  Ugostiteljsko-turistička škola Osijek u suradnji sa kuharskim savezom Hrvatske i Podravkom organizirala je natjecanje Zlatna kuna. 

Učenici naše škole Ivan Bruketa i Dora Bolkovac odradili su sjajan meni. 
U hladnom jelu osvojili su prvo mjesto, u toplom jelu osvojili su treće mjesto, u slatkom jelu osvojili su drugo mjesto. U sveukupnom poretku Ugostiteljska škola Opatija je 
najbolja na ovogodišnjoj Zlatnoj kuni.
Mentori su J. Visković i D. Perman koji ih je ujedno i vodio na natjecanje.

26 -27.10.2018. -u Opatiji u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner održava se festival Hedonist - Gourmet & Wine . Na festivalu nastupa ( kuha ) pet velikih imena hrvatske gastronomije Hrvoje Zirojević, Ivan Pažanin, David Skoko, Deni Srdoć i Robert Benzia, a naši učenici dobili su priliku biti dio ove gastronomske priče. Danas su vrijedno, rame uz rame stajali sjajnim mentorima i profesionalcima spremni upiti nova znanja.

5.-9.11.2018. - Naši učenici i njihovi mentori Ivona Lazić i Davor Capan nalaze se u Smederevu u sklopu projekta "Razmjena iskustva je ključ uspjeha" gdje prezentiraju kvarnersku kuhinju u restoranu Grand koji je u sklopu Ekonomsko-trgovinske škole. Njihovi domaćini odveli su ih u posjet muzeju i smederevskoj tvrđavi.

15.11.2018. – Našoj školi uručena je zahvalnica Sportskog saveza Grada Opatije za rad i trud naših učenika i nastavnika!
Prekrasnu tortu koju Grad Opatija poklanja Sportskom savezu grada Opatije izradili naši nastavnici Davor i Jasna uz pomoć naših učenika!!!

18.11.2018.- U povodu drugog Svjetskog dana siromaha u nedjelju 18. studenog u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije (Vela crikva) u 12:00 sati bila je slavljena misa koju će predvodio mons. Nikola Uravić. Nakon mise, u 13:00 sati u dvorištu crkve organiziran je ručak za oko 150 korisnika socijalnih usluga o kojima dnevno brinu vjerske katoličke organizacije u Riječkoj nadbiskupiji: Caritas, Kuća utočišta, Prihvatilište za beskućnike “Ruže sv. Franje”, Socijalna samoposluga “Kruh sv. Elizabete”, sestre Družbe Presvetog Srca Isusova i milosrdne sestre Svetog Križa. Uz volontere navedenih ustanova, na ručku će volontirati bogoslovi Riječke nadbiskupije, franjevački novaci s Trsata i učenici Ugostiteljske škole iz Opatije.
Prijavilo se 15 učenika iz 1a, 1d, 1e, 2d, 3e i 4b i 4a razreda.

19.11.2018. - Operativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva turizma, PGŽ-e, Grada Opatije, fakulteta, srednjih škola, gospodarstvenicima i svim našim partnerima u Regionalnom centru kompetencije! Četrdesetak ljudi slušalo je novosti i razmjenjivalo iskustva te postavljalo pitanja..

21.11.2018. – Učenička zadruga „ Ugići“ odradila domjenak na psihijatriji u Rijeci

23.11.2018. - Danas je u našoj školi provedena akcija „Umjesto u koš, ubaci u padelu i skuhaj još!“, kao dio projekta udruge Žmergo „Tanjur pun dobrote“ financiran sredstvima Primorsko-goranske županije za projekte iz područja socijalne skrbi i skrbi za mlade 2018. Provedbom akcije nastojali smo osvijestiti mlade o sveprisutnom problemu pretjeranog bacanja još upotrebljive hrane.
Vrijedni učenici 2.C razreda i njihov nastavnik kuharstva Damir Perman osmislili su kreativna i ukusna jela napravljena od doniranih namirnica pred istekom roka trajanja i namirnica namijenjenih za otpad. U pripremi jela su im se pridružili članovi Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije i imali priliku naučiti izraditi raznovrsna jela od povrća, voća i ostalih namirnica. Nakon rada u kuhinji, uslijedio je najslađi dio akcije – degustiranje napravljenih jela i ugodno druženje. Prisutni su tako mogli uživati u okusima voćno-povrtnog smoothieja, povrtne pizze, tjestenine s gljivama, pite zeljanice, voćnog štrudla i drugih jela.
Naša akcija je bila i medijski popraćena te se nadamo kako smo uspjeli zainteresirati i potaknuti javnosti na promišljanje o ovoj važnoj temi, kao i pravilnom korištenju namirnica i sprječavanju propadanja hrane.

30.11.2018. – 55 godina Opatijske gimnazije.Domjenak odradili nastavnici i učenici učeničke zadruge „Ugići“

30.11.2018. - Stručni skup grafičara u Prirodoslovno grafičkoj školi u Rijeci.. domjenak odradila učenička zadruga Ugići!

30.11.2018.- Paljenje lampica na boru ispred tržnice u Opatiji!
Učenička zadruga Ugići prodavala fritule, kroštule i čaj!

7.12.2018. - Povodom "najslađeg vikenda" u Opatiji Ugostiteljska škola Opatija u suradnji sa TZ Opatija, postala je dijelom poznate opatijske manifestacije "Dani čokolade". Dođite i pogledajte najslađi grad, "grad Djeda Mraza i uključite se u našu malu radionicu ukrašavanja slastica. Uz pomoć nastavnice J. Viskovkić i vrijednih slastičara naše škole ukrasite svoj cupcake ili gingerbread kekse.

8.12.2018. - Radionica "Sto lica čokolade u jelima!“

Svi zaljubljenici u čokoladu i kuharstvo dođite, učite i uživajte u svojim vlastitim kreacijama !!!

U sklopu Festivala čokolade koji se održava u Opatiji u našoj školi održala se radionica pod nazivom: " Sto lica čokolade u jelima". Voditelj radionice bio je nastavnik Davor Capan.

11.12.2018. - Naši učenici i nastavnici članovi učeničke zadruge Ugići pripremili su sitne zalogajčiće uz osvježenje i kavu za peti sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu u Hrvatskome saboru održan je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. Jako smo ponosni na ukazanom povjerenju!

12.12.2018. - održana je Svečana akademija povodom 50-godina rada Udruženja obrtnika Rijeka. Naši učenici i nastavnica pomogli u posluživanju domjenka .

13.12.2018. - Advent u gostima  Visokoj poslovnoj školi PAR ! Bezalkoholni kokteli, fritule i kroštule...pripremali naši učenici u pratnji mentorice N.M.

13.12.2018. – u našoj školi održan božićni domjenak za udrugu SCAL

18.-19.12. 2018. –ravnateljica i nastavnica Šimunić u posjeti VSGT Maribor i Srednjoj šoli za gostinstvo in turizem Maribor sa kojima čekamo rezultate zajedničkog projekta Evropa za građanstvo. Oduševljeni smo sa svim viđenim na fakultetu i školi. Nova i moderna oprema kao i novi načini poučavanja!

24.12.2018.- Učenici i nastavnici Ugostiteljske škole Opatija radno i na Badnjak. Podjelu bakalara na gulaš izvršili su gradonačelnik 26.10.2018. -  Ugostiteljsko-turistička škola Osijek u suradnji sa kuharskim savezom Hrvatske i Podravkom organizirala je natjecanje Zlatna kuna. 

Učenici naše škole Ivan Bruketa i Dora Bolkovac odradili su sjajan meni. 
U hladnom jelu osvojili su prvo mjesto, u toplom jelu osvojili su treće mjesto, u slatkom jelu osvojili su drugo mjesto. U sveukupnom poretku Ugostiteljska škola Opatija je 
najbolja na ovogodišnjoj Zlatnoj kuni.
Mentori su J. Visković i D. Perman koji ih je ujedno i vodio na natjecanje.

26 -27.10.2018. -u Opatiji u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner održava se festival Hedonist - Gourmet & Wine . Na festivalu nastupa ( kuha ) pet velikih imena hrvatske gastronomije Hrvoje Zirojević, Ivan Pažanin, David Skoko, Deni Srdoć i Robert Benzia, a naši učenici dobili su priliku biti dio ove gastronomske priče. Danas su vrijedno, rame uz rame stajali sjajnim mentorima i profesionalcima spremni upiti nova znanja.

5.-9.11.2018. - Naši učenici i njihovi mentori Ivona Lazić i Davor Capan nalaze se u Smederevu u sklopu projekta "Razmjena iskustva je ključ uspjeha" gdje prezentiraju kvarnersku kuhinju u restoranu Grand koji je u sklopu Ekonomsko-trgovinske škole. Njihovi domaćini odveli su ih u posjet muzeju i smederevskoj tvrđavi.

15.11.2018. – Našoj školi uručena je zahvalnica Sportskog saveza Grada Opatije za rad i trud naših učenika i nastavnika!
Prekrasnu tortu koju Grad Opatija poklanja Sportskom savezu grada Opatije izradili naši nastavnici Davor i Jasna uz pomoć naših učenika!!!

18.11.2018.- U povodu drugog Svjetskog dana siromaha u nedjelju 18. studenog u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije (Vela crikva) u 12:00 sati bila je slavljena misa koju će predvodio mons. Nikola Uravić. Nakon mise, u 13:00 sati u dvorištu crkve organiziran je ručak za oko 150 korisnika socijalnih usluga o kojima dnevno brinu vjerske katoličke organizacije u Riječkoj nadbiskupiji: Caritas, Kuća utočišta, Prihvatilište za beskućnike “Ruže sv. Franje”, Socijalna samoposluga “Kruh sv. Elizabete”, sestre Družbe Presvetog Srca Isusova i milosrdne sestre Svetog Križa. Uz volontere navedenih ustanova, na ručku će volontirati bogoslovi Riječke nadbiskupije, franjevački novaci s Trsata i učenici Ugostiteljske škole iz Opatije.
Prijavilo se 15 učenika iz 1a, 1d, 1e, 2d, 3e i 4b i 4a razreda.

19.11.2018. - Operativni sastanak sa predstavnicima Ministarstva turizma, PGŽ-e, Grada Opatije, fakulteta, srednjih škola, gospodarstvenicima i svim našim partnerima u Regionalnom centru kompetencije! Četrdesetak ljudi slušalo je novosti i razmjenjivalo iskustva te postavljalo pitanja..

21.11.2018. – Učenička zadruga „ Ugići“ odradila domjenak na psihijatriji u Rijeci

23.11.2018. - Danas je u našoj školi provedena akcija „Umjesto u koš, ubaci u padelu i skuhaj još!“, kao dio projekta udruge Žmergo „Tanjur pun dobrote“ financiran sredstvima Primorsko-goranske županije za projekte iz područja socijalne skrbi i skrbi za mlade 2018. Provedbom akcije nastojali smo osvijestiti mlade o sveprisutnom problemu pretjeranog bacanja još upotrebljive hrane.
Vrijedni učenici 2.C razreda i njihov nastavnik kuharstva Damir Perman osmislili su kreativna i ukusna jela napravljena od doniranih namirnica pred istekom roka trajanja i namirnica namijenjenih za otpad. U pripremi jela su im se pridružili članovi Udruge osoba s invaliditetom Grada Opatije i imali priliku naučiti izraditi raznovrsna jela od povrća, voća i ostalih namirnica. Nakon rada u kuhinji, uslijedio je najslađi dio akcije – degustiranje napravljenih jela i ugodno druženje. Prisutni su tako mogli uživati u okusima voćno-povrtnog smoothieja, povrtne pizze, tjestenine s gljivama, pite zeljanice, voćnog štrudla i drugih jela.
Naša akcija je bila i medijski popraćena te se nadamo kako smo uspjeli zainteresirati i potaknuti javnosti na promišljanje o ovoj važnoj temi, kao i pravilnom korištenju namirnica i sprječavanju propadanja hrane.

30.11.2018. – 55 godina Opatijske gimnazije.Domjenak odradili nastavnici i učenici učeničke zadruge „Ugići“

30.11.2018. - Stručni skup grafičara u Prirodoslovno grafičkoj školi u Rijeci.. domjenak odradila učenička zadruga Ugići!

30.11.2018.- Paljenje lampica na boru ispred tržnice u Opatiji!
Učenička zadruga Ugići prodavala fritule, kroštule i čaj!

7.12.2018. - Povodom "najslađeg vikenda" u Opatiji Ugostiteljska škola Opatija u suradnji sa TZ Opatija, postala je dijelom poznate opatijske manifestacije "Dani čokolade". Dođite i pogledajte najslađi grad, "grad Djeda Mraza i uključite se u našu malu radionicu ukrašavanja slastica. Uz pomoć nastavnice J. Viskovkić i vrijednih slastičara naše škole ukrasite svoj cupcake ili gingerbread kekse.

8.12.2018. - Radionica "Sto lica čokolade u jelima!“

Svi zaljubljenici u čokoladu i kuharstvo dođite, učite i uživajte u svojim vlastitim kreacijama !!!

U sklopu Festivala čokolade koji se održava u Opatiji u našoj školi održala se radionica pod nazivom: " Sto lica čokolade u jelima". Voditelj radionice bio je nastavnik Davor Capan.

11.12.2018. - Naši učenici i nastavnici članovi učeničke zadruge Ugići pripremili su sitne zalogajčiće uz osvježenje i kavu za peti sastanak Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova, Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu u Hrvatskome saboru održan je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja. Jako smo ponosni na ukazanom povjerenju!

12.12.2018. - održana je Svečana akademija povodom 50-godina rada Udruženja obrtnika Rijeka. Naši učenici i nastavnica pomogli u posluživanju domjenka .

13.12.2018. - Advent u gostima  Visokoj poslovnoj školi PAR ! Bezalkoholni kokteli, fritule i kroštule...pripremali naši učenici u pratnji mentorice N.M.

13.12.2018. – u našoj školi održan božićni domjenak za udrugu SCAL

18.-19.12. 2018. –ravnateljica i nastavnica Šimunić u posjeti VSGT Maribor i Srednjoj šoli za gostinstvo in turizem Maribor sa kojima čekamo rezultate zajedničkog projekta Evropa za građanstvo. Oduševljeni smo sa svim viđenim na fakultetu i školi. Nova i moderna oprema kao i novi načini poučavanja!

24.12.2018.- Učenici i nastavnici Ugostiteljske škole Opatija radno i na Badnjak. Podjelu bakalara na gulaš izvršili su gradonačelnik  

Priloženi dokumenti:
Skolska godina 2019.docx

 
Novosti iz CARNeta
 
Forum
 
 
Mala škola bontona

Lijepo ponašanje je jedan od osnovnih dijelova bontona. To je idealna prilika da muškarac pokaže sve lijepe manire koje posjeduje, a da žena zablista svojom elegancijom i otmjenošću. Bez obzira da li se radi o prestižnom, skupom restoranu, pizzeriji, konobi ili gradskoj kavani, plaži, domu maniri jednog gospodina i jedne dame su uvijek isti.

MOLIM, IZVOLI, HVALA OPROSTI

Kako u većini životnih situacija, tako i u restoranu, pristojno ponašanje, ljubazno ophođenje prema ljudima i nasmiješeno lice otvaraju sva vrata. 

Nepotrebno je ulaziti u preveliku priču sa konobarima, saslušajte što vam preporučuju, a ako su vam takvi detalji suvišni, onda ih prekinite ljubaznim tonom. Slobodno postavite pitanja o hrani ili piću, a konobari bi trebali biti dobro upućeni u sastojke i način pripreme.

Na kraju im zahvalite na usluzi i istaknite ako vam se neko jelo posebno svidjelo. Kažite konobaru da prenese kuharu vaše komplimente, onda će svi biti zadovoljni.

U svim prilikama u kojima se nađete, ne zaboravite na četiri čarobne riječi MOLIM, HVALA, IZVOLI i OPROSTI - to je način da lijepo zaokružite ugodan boravak u restoranu.

 
Iz knjige dojmova...

 

Ugostiteljska škola Opatija ostvarila je odlične rezultate i doprinijela razvoju ugostiteljstva i turizma. Čestitam nastavnicima i učenicima na uspjesima.

Danas sam i sam imao priliku uvjeriti se u kvalitetu rada škole. Siguran sam da će škola nastaviti s uspješnim radom.

 

prof.dr.sc. Ivo Josipović

bivši Predsjednik RH

 

Sve moje čestitke školi, učenicima i nastavnicima.

 

Stjepan Mesić

bivši Predsjednik Republike Hrvatske

 

Ovo nije samo hvale vrijedan projekt, nije samo obrok koji pokazuje znanja i vještine učenika ove škole - ovo je putokaz znanja, dobre volje i vizije... Uživao sam u svakom jelu. Sve pohvale i najljepše želje za daljnji uspjeh ovog projekta i škole...

Tihomir Jakovina

bivši Ministar poljoprivrede RH

Čestitke na kreativnom, inovativnom i poduzetničkom pristupu obrazovnom procesu. Zaista mi je bilo ugodno iznenađenje!!! Puno uspjeha u daljnjem radu!

Veljko Ostojić

bivši ministar turizma RH

U svakoj školi se može čuti i vidjeti nešto lijepo i novo, a u ovoj se vidi više od toga. Rezultat je to napornog i izvrsnog rada ravnatelja i njegovog tima.

Neka tako i ostane.

prof.dr.sc. Vidoje Vujić

 

Hvala lijepa na Vašem pozivu. Prije svega želim i učenicima i rukovodstvu Vaše škole puno sreće u postizanju visokog stupnja stručnosti Vaših učenika.U ovim izuzetno kompetitivnim vremenima, važno je pružati turistima najbolju moguću uslugu po što povoljnijim cijenama. Vaš centar izvrsnosti pruža učenicima priliku da svojim stečenim znanjem i vještinama konkurira i u inozemstvu.

Paul Vandoren

Ambasador - šef delegacije EU

 

Bila mi je uistinu velika čast i zadovoljstvo družiti se s vama! Hvala vam na pozivu i do skorog viđenja. Voli vas vaš Toni Cetinski.

 

Zahvaljujem vam na pozivu gdje su za istim stolom bili sport, turizam i ugostiteljstvo. Svim učesnicima i organizatorima želim puno uspjeha, a učenicima bih poželio sve najbolje u njihovom životu i budućem poslu. S poštovanjem Samir Barač

 

U ime stožera hrvatske nogometne reprezentacije, naših igrača i HNS-a, želim vam da i ubuduće silno doprinosite razvoju ugostiteljstva i gastronomije u vašoj regiji koja je nesumnjivo perjanica Hrvatske u svojoj djelatnosti.

Igor Štimac

bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije

 

Bio je to doručak za sva čula. Odličan desert, a i predjelo.

A i ono između je bilo ukusno. Hvala vam.

Mile Kekin

frontman grupe Hladno pivo

 

Blagdansko i obiteljsko drugovanje uz duhovnu obnovu i molitve te nastavljeno uz raspoloženi doručak u Ugostiteljskoj školi Opatija. Zahvalan sam vodstvu škole za ovu prigodu gdje se produbljuje vjera i ljubav. Bog neka svojim blagoslovom neprestano bdije nad ovom školom da uz stručnu i ljudsku pomoć profesora i djelatnika odavde u život pođu generacije mladih ljudi spremnih na služenje i dobrotu. Mir i dobro!

fra Zvjezdan Linić

fra Zvjezdan Linić

 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Ugostiteljska škola Opatija / Kumičićeva 14, HR-51410 Opatija / ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr / ured@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr
preskoči na navigaciju